Wczoraj w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, odbyła się III Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Święciechowa Pani Anna Urbańska. Po przyjęciu porządku obrad przez Radnych Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Najważniejszymi punktami obrad były: debata nad Raportem o stanie Gminy Święciechowa za 2023 rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2023 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa Wotum Zaufania i Absolutorium za miniony rok. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk poszczególnych komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania.

Sprawozdanie finansowe, jak i uchwałę o udzielenie Wójtowi Gminy Wotum zaufania oraz Absolutorium przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała udzielonego Absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa.

Wójt Gminy podziękował za udzielone mu Wotum Zaufania oraz Absolutorium za 2023 rok, podziękował również wszystkim za wkład oraz pracę podczas realizacji budżetu w 2023 r.

Porządek obrad Sesji był bardzo bogaty w wiele uchwał m.in.  zmiany w budżecie, zwolnienia w podatku od nieruchomości, nabycia działki położonej w Gołanicach z przeznaczeniem pod drogę, zaliczenia dróg wewnętrznych w obr. Święciechowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Święciechowa w rejonie ulicy Leszczyńskiej, przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego naszej gminy, zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Święciechowa a Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół, ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Przedstawiono również raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

Transmisja z III Sesji Rady Gminy Święciechowa dostępna jest na stronie: https://swieciechowa.pl/iii-sesja-rady-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa

Podjęte uchwały dostępne są w portalu mieszkańca na stronie : https://swieciechowa.esesja.pl/posiedzenie/45143b63-3de5-4