20 czerwca 2024 r. o godz. 13.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się III Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji: 

1.Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

3.Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,

b) debata nad przedstawionym raportem.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023,

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023,

  • opinie komisji Rady Gminy.

e) Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

  • przedstawienie sprawozdania,
  • opinie komisji Rady Gminy.

f) Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5.

g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2023.

h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2023 rok.

6. Pozostałe projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024 – 2035,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024,

3) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

4) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

5) w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w obr. Święciechowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

6) w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w obr. Święciechowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie ulicy Leszczyńskiej,

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Święciechowa,

9) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Święciechowa a Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół,

10 ) w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

7. Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.