Kontakt - Gmina Święciechowa

 • Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa

  tel. 65 533 35 10
  fax  65 529 95 48

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  NIP: 697-22-35-722
  REGON: 411050712


  Poniedziałek:
  8.00 - 16.00


  Wtorek - Piątek
  7.00 - 15.00

   

  Święciechowa ul. Ułańska 4

  Święciechowa ul. Rynek 14

  ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddd dddd dddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 • Święciechowa ul. Ułańska 4

   

  • Ds. Inwestycji  - Włodzimierz Turek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5 333 528
   • organizacja oraz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją przekazaniem do użytkowania inwestycji gminnych,
   • przedkładanie Wójtowi Gminy stosownych wniosków, propozycji i informacji oraz sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
   • opracowywanie planów i programów inwestycyjnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej, a także nadzór nad ich terminową realizacją.

   

  • Ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych - Agata Mrozińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5 333 514
   • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla budżetu gminy ,
   • przygotowanie i sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych ,
   • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

   

  • Ds. gospodarki gruntami - Aldona Frąckowiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 522
   • prowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem gminnym ,
   • prowadzenie spraw z zakresu administrowania gruntami ,
   • prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gminy ,
   • prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
   • prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu i wywłaszczenia ,
   • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli zarządzania gruntami ,
   • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntu ,
   • prowadzenie spraw z zakresu bazy ewidencji gruntów.

   

  • Ds. księgowości podatkowej - Dorota Gnacińska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 526
   • prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych ,
   • rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat ,
   • windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych.

   

  • Ds. techniczno - kancelaryjnych - Elżbieta Cielińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 510
   • koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu, obsługi kserokopiarki i centrali
    telefonicznej,
   • prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz przyjmowanie zeznań świadków,
   • prowadzenie archiwum zakładowego.

   

  • Główny Księgowy Urzędu Gminy - Ewa Bagińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 515
   • wykonywanie czynności Głównego Księgowego Urzędu wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych ,
   • realizacja spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników ,
   • sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych ,
   • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie,
   • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników prowadzących księgowość budżetową oraz podatkową Urzędu ,
   • ostatecznie rozliczanie przekazywanych dotacji

   

  • Ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 525
   • dokonywanie wymiaru i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego ,
   • prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw ,
   • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi ,
   • prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia podatków oraz w sprawie ulg inwestycyjnych.

   

  • Ds. ochrony środowiska - Iwona Harbuz Kudak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -  Tel. 65 5333 516
   • prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska ,
   • prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej,
   • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i zadrzewieniami ,
   • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami ,
   • realizacja zadań zawartych w ustawie o porządku i czystości w gminach ,
   • realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

   

  • Ds.księgowości budżetowej i podatku  Joanna Wojtkowiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel 65 5333 514
   • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie planu kont Urzędu Gminy,
   • prowadzenie spraw dotyczących podatku od towarów i usług ,
   • prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z zakresu wydatków strukturalnych Gminy.

   

  • Ds. rolnictwa, oświaty i geodezji - Joanna Ratajczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 521
   • prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej ,
   • załatwianie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń gruntów ,
   • prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe ,
   • współpraca z Zespołami Szkół i Przedszkolem Samorządowym.

   

  • Ds. funduszy strukturalnych - Karolina Samelczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 520
   • przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych – krajowych ,
   • prowadzenie spraw w zakresie prawa zamówień publicznych ,
   • zbieranie materiałów dotyczących charakterystyki gminy i wykorzystanie ich w promocji.

   

  • Ds. zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 518
   • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego ,
   • załatwianie spraw związanych z wydawaniem wskazań i decyzji lokalizacyjnych ,
   • prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów i nadawanie numerów porządkowych ,
   • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

   

  • Ds. obsługi bankowej - Weronika Bartkowiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel 65 5333 527
   • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych ,
   • prowadzenie obsługi bankowej ,
   • prowadzenie kasy fiskalnej Urzędu ,
   • windykacja należności gminy z tytułu czynszu, opłat za wieczyste użytkowanie, planistycznych, adiacenckich ,
   • prowadzenie systemu monitorowania pomocy publicznej.

   

  • Ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej - Włodzimierz Urban - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel 65 5333 517
   • prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych oraz właściwym oznakowaniem ,
   • prowadzenie zagadnień w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (realizacja remontów budynków komunalnych) ,
   • prowadzenie spraw w zakresie gazownictwa, komunikacji i telefonizacji.

   

  Święciechowa ul. Rynek 14

   

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Danuta Rolla - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 524
   • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych ,
   • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną p.poż. ,
   • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju ,
   • prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej ,
   • prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
   • wykonywanie prac związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony .

   

  • Kierownik USC - Magdalena Borowiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 523
   • realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego ,
   • wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość ,
   • prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych ,
   • prowadzenie spraw w zakresie organizowania zabaw publicznych ,
   • prowadzenie ewidencji ludności ,
   • prowadzenie rejestru stałego wyborców.

   

  • Ds. obsługi rady gminy i komisji - Magdalena Jaraczewska - Wieczorek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 519
   • prowadzenie spraw związanych z działalności Rady Gminy i Komisji ,
   • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych – sołectw i udzielenie im pomocy w realizacji zadań ,
   • prowadzenie spraw związanych z współpracą z zagranicą ,
   • koordynowanie spraw dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   

 •  

  • Wójt Gminy  - Marek Lorych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5 333 510
   • określenie sposobu wykonywania uchwał
   • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
   • gospodarowanie mieniem komunalnym
   • wykonywanie budżetu
   • kierowanie bieżącymi sprawami gminy
   • reprezentowanie gminy
   • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
   • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy
   • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady
   • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu
   • występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika
   • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy
   • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
   • podejmowanie czynności warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynację działań poszczególnych stanowisk pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
   • podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady

  Wójt może upoważnić swojego Zastępcę i Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

   

  • Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy - Patryk Tomczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 655 333 512
   • Wykonywanie wszelkich spraw przypisanych kompetencji Wójta wynikających z ustaw jak również z przepisów wykonawczych, w tym do:
    • wydawania decyzji administracyjnych,
    • wydawania zaświadczeń,
    • reprezentowania gminy przed Sądami Powszechnymi i innymi organami,
    • poświadczania własnoręczności podpisu w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra, Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzenia niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27 poz.185) ,
    • podpisywania umów oraz do zaciągania zobowiązań,
    • wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia, zatwierdzania rachunków i faktur, dysponowania pieniężnymi środkami gminy, samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, przy zachowaniu wymogów w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
   • Wykonywanie zadań Sekretarza Gminy, a w szczególności:
    • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
    • realizowanie polityki kadrowej urzędu,
    • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
    • prowadzenie okresowych ocen pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych,
    • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy,
    • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
    • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
    • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
    • koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
    • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
    • nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
    • nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
    • nadzór nad procesem informatyzacji urzędu.
   • Sporządzanie strategii rozwoju gminy.
   • Realizacja i koordynacja kontroli zarządczej urzędu.
   • Sporządzanie testamentów.
   • Przewodniczenie komisji inwentaryzacyjnej.
   • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

   

  • Skarbnik Gminy - Łukasz Ślaga - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 655 333 513
   • opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu zmian tej prognozy
   • opracowanie projektu budżetu gminy oraz projektu zmian budżetu
   • dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących budżetu
   • sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
   • kontrasygnowanie umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych
   • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Organu
   • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy
   • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Organu
   • rozliczanie dochodów z Urzędami Skarbowymi
   • rozliczanie otrzymywanych dotacji
 • 2014 r. - 2018 r.

  Andrzejewski Jan

  Andrzejewski Jan

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

  Zbigniew Zajdel

  Zbigniew Zajdel

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów

   

  Józef Buszewicz

  Józef Buszewicz

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  członek Komisji Rewizyjnej

  Longina Raburska

  Longina Raburska

  Radna Rady Gminy

  Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

  członek Komisji Budżetu i Finansów

  Bogna Rusiecka - Kłodnicka

  Bogna Rusiecka - Kłodnicka

  Radna Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

  Jerzy Machowiak

  Jerzy Machowiak

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Jerzy Kołodziej

  Jerzy Kołodziej

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów

  Edward Kurpisz

  Edward Kurpisz

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Mateusz Stachowski

  Mateusz Stachowski

  Radny Rady Gminy

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Jan Korytowski

  Jan Korytowski

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

  członek Komisji Rewizyjnej

  Zbigniew Stachowiak

  Zbigniew Stachowiak

  Radny Rady Gminy

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

  członek Komisji Rewizyjnej

  Anna Wasilewska

  Anna Wasilewska

  Radna Rady Gminy

  członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Piotr Samolak

  Piotr Samolak

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów

  Jan Dutka

  Jan Dutka

  Przewodniczący Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów

  Elżbieta Miszczak

  Elżbieta Miszczak

  Radny Rady Gminy

  członek Komisji Budżetu i Finansów

  członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 • Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa

  Sample image

  Weronika Przybyła

  Przewodniczca

  Święciechowa

  Sample image

  Agata Łowicka -

  Zastępca Przewodniczącej

  Święciechowa

  Sample image

  Joachim Piwek

  Sekretarz

  Długie Stare

  Sample image

  Aleksandra Groblica

  członek Komisji Rewizyjnej

  Piotrowice

  Sample image

  Patryk Mroziński

  członek Komisji Rewizyjnej

  Święciechowa

  Sample image

  Emilia Żukowska

  członek Komisji Rewizyjnej

  Święciechowa

  Sample image

  Maksymilian Tulewicz

  Święciechowa

  Sample image

  Stefania Bartkowiak

  Gołanice

  Sample image

  Dominika Bożkiewicz

  Długie Nowe

  Sample image

  Natalia Rychwalska

  Strzyżewice

  Sample image

  Emilia Kostaniak

  Przybyszewo

  Sample image

  Bianka Frąckowiak

  Lasocice

  Sample image

  Konrad Żukowski

  Lasocice

 • 2015 r. - 2018 r.

  Jan Nowacki

  Jan Nowacki

  Długie Nowe 15, 64-100 Leszno

  tel. 603-968-987

  Józef Buszewicz

  Józef Buszewicz

  64-115 Święciechowa, ul. Lipowa 40

  tel. 725-029-339

  Dorota Wróbel

  Dorota Wróbel

  64-100 Leszno, Trzebiny 35

  tel. 601-170-496

   

  Rafał Jóźwiak

  Rafał Jóźwiak

  64-115 Święciechowa, Niechłód 12a

  tel. 722-131-819

  Adam Hudzik

  Adam Hudzik

  64-115 Święciechowa, Piotrowice 24

  tel. 694-838-618

  Lucyna Jurgawka

  Lucyna Jurgawka

  64-100 Leszno, Henrykowo 5

  tel. 723-347-644

  Ewa Rzątkowska

  Ewa Rzątkowska

  64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 106

  tel. 511-671-137

  Urszula Dolacińska

  Urszula Dolacińska

  64-100 Leszno, Przybyszewo, ul. Wiejska 40

  tel. 780-219-040

  Stanisław Urbański

  Stanisław Urbański

  64-100 Leszno , Długie Stare, ul. Wiosenna 51

  tel. 667-934-966

  Jan Markiewicz

  Jan Markiewicz

  64-100 Leszno, Lasocice, ul. Słoneczna 58

  tel. 695-920-260

  Kornela Sztor

  Kornela Sztor

  64-100 Krzycko Małe, Gołanice, ul. Spacerowa 9

  tel. 509-918-162

  Wiesława Małycha

  Wiesława Małycha

  64-100 Leszno, Strzyżewice, ul. Lotnicza 18
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  tel. 533-901-339

 • Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych

   

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007