Gmina Święciechowa przystąpiła w 2021 r. do projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt ten realizowany był przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską i polegał na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły.

Projekt „Dostępna szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Długiem Starem przebudowane zostało dojście do szkoły i powstała zewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano i dostosowano toaletę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 1 nauczyciel podniósł swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Informatyka”. Zorganizowano dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia teatralne oraz artystyczno-informatyczne.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne.

Całość wydatków w szkole w Długiem Starem wyniosła 708.181,77 zł.

Kwota przyznanego grantu na wszystkie 3 szkoły wyniosła 1.321.291,31 zł i została w całości wykorzystana, poza tym Gmina Święciechowa dołożyła z własnego budżetu łączną kwotę ponad 2.636.280 zł.