Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych działek gruntowych, położonych w obrębie wsi Przybyszewo i przeznaczeniu ich do sprzedaży w formie przetargu ustnego  nieograniczonego.

Działki niezagospodarowane o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej (ul. Wiejskiej) przez działkę nr 296/3. Uzbrojenie działek: w bezpośrednim sąsiedztwie sieć wodociągowa, w ulicy Wiejskiej sieć energetyczna, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.

Dla przedmiotowych działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowę zbiorników bezodpływowych na ścieki. Zgodnie z decyzja działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Działka nr 296/4 o pow. 0,0549 ha , księga wieczysta PO1L/00026043/1

cena wywoławcza netto- 107.625 ,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

Działka nr 296/5 o pow. 0,0549 ha , księga wieczysta PO1L/00026043/1

cena wywoławcza netto- 107.625 ,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

Działka nr 296/6 o pow. 0,0683 ha , księga wieczysta PO1L/00026043/1

cena wywoławcza netto- 133.497 ,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

Nieruchomości w dziale III i IV wolne są od obciążeń.

Terminy płatności

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Należność za zakupiona działkę należy uiścić jednorazowo w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

UWAGA: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1 i 2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 19 .03.2024r.