1.Organ prowadzący szkołę:

GminaŚwięciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

2.Nazwa i adres przedszkola publicznego, którego dotyczy konkurs:

PrzedszkoleSamorządowe w Święciechowie

ul.Strzelecka 12, 64-115 Święciechowa

3.Do konkursu możeprzystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone wRozporządzeniuMinistra EdukacjiNarodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimpowinna odpowiadaćosoba zajmująca stanowisko dyrektoraoraz inne stanowiskokierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.z 2021 r. poz. 1449), zwanym dalej rozporządzeniem, wskazane w pkt.4 - 7.

4. Stanowisko dyrektorapublicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lubdyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)\tposiadawykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynierlub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje dozajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lubplacówce;

2)\tukończyłstudia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studiamagisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurskwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie zprzepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)\tposiadaco najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowiskunauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowiskunauczyciela akademickiego;

4)\tuzyskał:

a)\tconajmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu latpracy lub,

b)\tpozytywnąocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)\twprzypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy wokresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a wprzypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzonokonkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)\tspełniawarunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowiskukierowniczym;

6)\tmapełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni prawpublicznych;

7)\tniebył prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), a w przypadkunauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karądyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemupostępowanie dyscyplinarne;

8)\tniebył skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lubumyślne przestępstwo skarbowe;

9)\tnietoczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego;

10)\tniebył karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniemśrodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscyplinyfinansów publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11)\twprzypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiegopoświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lubjednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jesttłumaczem przysięgłym języka polskiego.

5.Stanowisko dyrektora, w publicznym przedszkolu może zajmowaćrównież:

1)\tnauczycielmianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającymkwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracjirządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjachegzaminacyjnych, lub

2)\tnauczycielmianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niżokreślone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresuoświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratoriumoświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej KomisjiEgzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nastanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty wurzędzie organu administracji samorządowej, lub

3)\tnauczycielmianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązkuświadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854 )

-spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiemwymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albopozytywnej oceny dorobku zawodowego.

6.Stanowisko dyrektorapublicznego przedszkola, może zajmować również nauczycielmianowany lub dyplomowany, który:

1)\tposiadawykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lubrównorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje dozajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danejszkole podstawowej, oraz

2)\tspełniawymagania określone w pkt. 4.2- 4.11.

7.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osobaniebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następującewymagania:

1)\tposiadaobywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywatelipaństw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskichEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)\tposiadawykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynierlub równorzędny;

3)\tposiadaco najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni stażpracy na stanowisku kierowniczym;

4)\tnietoczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)\tspełniawymagania określone w pkt. 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 i 4.11.

8. Ofertyosób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursuoraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola októrym mowa w pkt 2,

2)życiorys z opisemprzebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacjęo:

– stażupracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażupracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażupracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadkuosoby niebędącej nauczycielem,

3)oświadczeniezawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię(imiona) i nazwisko,

– datęi miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejscezamieszkania (adres do korespondencji),

4)poświadczone przezkandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentówpotwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowaw ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innychdokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)poświadczone przezkandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentówpotwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomuukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia,jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończeniastudiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwaukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)w przypadku cudzoziemca- poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

-dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którymmowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ), lub

-dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiegostopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologiapolska, lub

-dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumaczaprzysięgłego języka polskiego,

7)poświadczoną przezkandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenialekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracyna stanowisku kierowniczym,

8)oświadczenie, żeprzeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwościgane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)oświadczenie, żekandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)oświadczenie, żekandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszeniedyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11)poświadczoną przezkandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnianauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)poświadczoną przezkandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy luboceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczycielaakademickiego,

13)oświadczenie, żekandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o którejmowa w art.76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z póź. zm) lub karą dyscyplinarną, o której mowa wart.276 ust. 1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym inauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o którejmowa w art.140 ust. 1ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) - w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, żekandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełni praw publicznych,

15)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.Oferty należyskładać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,numerem telefonu kontaktowego i adresem mailowym oraz dopiskiem:

Konkursna stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Święciechowie”

wterminie do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 15.00. na adres:

UrządGminy Święciechowa

ul.Ułańska 4,

64-115 Święciechowa

lubw sekretariacie ww. urzędu (decyduje data wpływu do urzędu)

10.Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

Ofertaskładana w postaci elektronicznej powinna być opatrzonakwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonymprofilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentówwymaganych jako załączniki do oferty.

11.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowegokandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej imailowej.

12. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.