Spis treśći

  • 2020 r.
  • 2019 r.
  • 2018 r.
  • 2017 r.

2020 r.

Treść petycji

Sposób rozstrzygnięcia

Utworzenie nowego przystanku autobusowego

pozytywne

Utworzenie przystanków autobusowych u zbiegu ulic: Wolności, Ułańskiej i Szkolnej w Święciechowie

negatywne

przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

pozostawiono bez rozpatrzenia

przyporządkowanie załącznika petycji do jednolitego rzeczowego wykazu akt

pozytywne

apel o odstąpieniu od przygotowań do wyborów

petycja bezprzedmiotowa

zdalne mierzenie temperatury interesantów Urzędu Gminy

negatywne

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji.

pozytywny

Publikacja na stronie BIP wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią

pozytywny

przyjęcie uchwały w sprawie niedyskryminowania z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych oraz żądania od Rządu RP uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

negatywne

przyjęcie uchwały w sprawie niedyskryminowania z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych oraz żądania od Rządu RP uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

negatywne

udostępnienia dojazdu z drogi gminnej do działek położonych w Lasocicach

pozytywne

2019 r.

1

Podjęcie działań mających na celu odprowadzenie wody z drogi powiatowej z Niechłodu do Wincentowa

Przekazano wg. właściwości

2

Przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownika wydziału oświaty

Pozytywny

3

Dot. umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z liniem do serwisu www. Mikroporady.pl

Pozytywny

4

Przycięcie żywopłotu przy ul. Rolnej w Długiem Starem

Pozytywny

5

Zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze telekomunikacyjnym.

Pozytywny

6

Opublikowanie nr telefonów telefonów służbowych na BIP

Negatywny

7

Opublikowanie na stronie BIP wniosku o udzielenie informacji publicznej

Pozostawiono bez rozpatrzenia

8

Analiza płatności bezgotówkowych

Pozytywny

9

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przekazano wg. właściwości

10

Analiza płatności bezgotówkowych

Pozytywny

11

Budowa oświetlenia drogowego ul. Zachodniej w Długiem Starem

Pozytywny

2018 r.

Lp. Treść petycji Sposób rozstrzygnięcia

1. Przekazanie petycji do dyrektorów szkół pozytywny
podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych,

kierownika wydziału oświaty.

2. Remont drogi z m. Niechłód do m. Wincentowo przekazano wg. właściwości

3. Zwiększenie liczby godzin otwarcia pozytywny
kompleksu sportowego Orlik w Święciechowie

4. Oszacowanie podmiotów gospodarczych które negatywny
nie korzystają z przyłączy gazowych oraz
planowane lub rozpoczęte inwestycje w zakresie
budowy nowych zakładów przemysłowych.

5. Montaż oświetlenia ulicznego w Przybyszewie pozytywny
na ul. Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie.

6. Realizacja projektu drogi ul. Kolejowej w Lasocicach. pozytywny

7. Przekazanie petycji do wszystkich podległych szkół pozytywny
podstawowych ( również tzw. Zespołów Szkół ).

8. Wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania negatywny
Energii.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niechłód. negatywny

10. Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur pozytywny
związanych z pełnym używaniem środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych.


2017 r.

Lp.

Treść petycji

Sposób rozstrzygnięcia

1

Publikacja treści wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Pozytywny

2

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017.

Negatywny

3

Zamieszczenie na stronie internetowej Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do odnośnego serwisu

Pozytywny

4

Publikacja na stronie internetowej Gminy baneru dotyczącego Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

Pozytywny

5

Protest przeciwko planowanej inwestycji na terenie miejscowości Przybyszewo polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Przybyszewo"

Negatywny

6

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Święciechowa przy ul. Lasocickiej

Pozytywny

7

Kompleksowy remont ulicy Krótkiej w Przybyszewie

Pozytywny

8

Przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Negatywny

9

Przekazanie wniosku do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

Pozytywny

10

Publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy programu do nauki matematyki

Negatywny

11

Przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Negatywny

12

Przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych.

Pozytywny