INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Za cel wyznaczyliśmy stworzenie urzędu, w którym osoby niepełnosprawne będą traktowane w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Każdy pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownik w biurze nr 1 (parter budynku przy ul. Ułańskiej) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej.

Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo

Niepełnosprawnym ruchowo umożliwiono korzystanie z telefonu znajdującego się w poufnym pomieszczeniu, gdzie osoba taka może samodzielnie, znając numer wewnętrzny telefonu, poprosić właściwego pracownika o pomoc w załatwieniu sprawy.

Symbol osoby niedosłyszącej

Poniżej dostępne środki wspierające komunikowanie się osób uprawnionych:

  • telefon: +48 65 5333 510
  • faks: +48 65 529 95 48
  • e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
  • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie ePUAP jest bezpłatne)

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi') - klienci Urzędu Gminy w Święciechowie, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z Urzędem podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście od ul. Kościelnej),
  • wydzielone miejsca parkingowe (przy ul. Rynek),
  • odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne znajdująca się na parterze budynku urzędu,
  • pomieszczenie do poufnego załatwiania spraw,
  • szeroki ciąg komunikacyjny na parterze budynku pozwalający na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Urząd systematycznie dąży do doskonalenia obsługi osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie szkoleń, na których przekazywane są wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi ww. osób.