Osoba do kontaktu: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Weronika Bartkowiak- oc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 524

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WNIOSKI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG

FINANSOWANIE SPORTU

STYPENDIA SPORTOWE DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW