Złożone rezygnacje z pełnienia funkcji Sołtysa sołectwa Święciechowa Pana Józefa Buszewicza oraz członków Rady Sołeckiej, zobowiązują Wójta Gminy do zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 0050/32/2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 22 maja 2024 r.  wybory odbędą się 5 sierpnia 2024 r. w sali wiejskiej w Święciechowie. 

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 17.00 do 19.00. 

Zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów na członków sołeckiej komisji wyborczej, kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Wszelkie informacje jak również wzór zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej znajdują się na stronie: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/496-zwg-2024/6585-zarzadzenie-nr-0050-32-2024-wojta-gminy-swieciechowa-z-dnia-22-maja-2024-r-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-czlonkow-rady-soleckiej-solectwa-swieciechowa-i-ogloszenia-kalendarza-wyborczego.html