W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Święciechowa Pan Mikołaj Kostaniak wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Panią Anną Kaczmarek podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. ,, Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie w ramach w XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył również Sołtys sołectwa Przybyszewa Pan Marek Wójcik oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Remigiusz Leciejewski. 

Budowa boiska jest jednym z elementów koncepcji zagospodarowania terenu w Przybyszewie, gdzie w przyszłości planuje się wykonać między innymi siłownie zewnętrzną, pumprack czy wiatę rekreacyjną.  W przyszłości będzie to miejsce rekreacji, do aktywnego spędzania czasu. 

W ramach całego projektu planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, ogrodzenie boiska z piłkochwytami oraz utwardzenie terenu tworząc dojście do boiska połączone z utwardzeniem już istniejącym. Ponadto zaplanowano również budowę oświetlenia boiska. 

Zakres umowy obejmuje pierwszy etap prac, to jest:

- usunięcie humusu, wykonanie korytowania i profilowania podłoża pod warstwy nawierzchni,

- wykonanie podbudowy boiska wraz z obrzeżami,

- wykonanie części prac branży elektrycznej,

- porządkowaniu terenu, poprzez jego wyrównanie, wysianie trawy oraz utworzeniu łąki kwietnej na części terenu,

- przygotowanie miejsca pod ognisko,

- zakup i montaż 6 ławek parkowych. 

W kolejnych latach planuje się dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu pod boisko tj. wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia oraz kolejne etapy wynikające z koncepcji zagospodarowania terenu.

Łączne koszty kwalifikowane :342 423,68  zł

Środki własne gminy : 234 770,29 zł

Kwota dofinansowania : 70.000,00 zł 

Środki z funduszu sołeckiego :  37 653,39 zł