Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.) Wójt Gminy Święciechowa  zaprasza zainteresowane organizacje społeczne,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Święciechowa do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2024.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 roku.
Opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące w/w projektu uchwały można składać na załączonym formularzu na:
- adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl 
- adres Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa