Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Logo gminy Święciechowa

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta na realizację zadania publicznego pt.: 

„ Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Gołanice 2024 ”.

W dniu 25 czerwca 2024r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic z siedzibą 64-117 Gołanice, ul. Parkowa 30 na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

– listownie na adres: 

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

 

do dnia 03 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
Oferta (DOC250624-25062024131523.pdf)pdf 999.60 KiB 2024.06.25 13:10Sandra Sztor-Jaraczewska