26 marca 2024 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LXXI Sesja Rady Gminy Święciechowa 

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie za rok 2023.
 4. Projekty uchwał:

  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024 – 2035,

  b) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024,

  c) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2030, w tym trybu konsultacji,

  d) w sprawie zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Święciechowa, z dnia  26 października 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Święciechowa, z dnia 23 lipca 2020 r.,

  e) w sprawie przystąpienia i zgłoszenia sołectwa Henrykowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,

  f) w sprawie uchwalenia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Święciechowa, Długie Stare, Długie Nowe, Trzebiny, Lasocice-Ogrody, Przybyszewo, Strzyżewice, Henrykowo, Gołanice, Krzycko Małe, Niechłód i Piotrowice,

  g) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania tych usług,

  h) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku,

  i) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę.

 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.