25 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Święciechowa 

Porządek obrad sesji: 

1.Otwarcie.

2.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

4.Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Święciechowa za rok 2023.

5.Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za rok 2023.

6.Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2023.

7.Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024 – 2035,

b) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024,

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,

d) w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Gołanice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

e) w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach, 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu,

g) w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,

h) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,

i) w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.