Mikołaj Kostaniak - Wójt Gminy Święciechowa

Urodzony 14 listopada 1996 r. od urodzenia mieszkaniec Lasocic. 

W 2015 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Z wykształcenia magister geografii (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021 r.). Ukończył także studia na kierunku Administracja - organizacja i zarządzanie (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2021 r.) oraz studia na kierunku MBA - Master of Business Administration (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2023 r.). Jest absolwentem programu Szkoły Liderów „Administracja pod kontrolą” (Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, 2021 r.) oraz XIX edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze doświadczenia społeczno-samorządowe zdobywał w Młodzieżowej Radzie Gminy Święciechowa, której przewodniczył w latach 2014-2016. Przez okres 8 lat był Prezesem Zarządu Stowarzyszenia ZMW w Przybyszewie - organizacji młodzieżowej skupiającej młodych społeczników z Gminy Święciechowa. W stowarzyszeniu zajmował się szczególnie koordynacją programów społecznych. W latach 2016-2018 zaangażowany był w program Szlachetna Paczka, w którym to pełnił zadania lidera rejonu Leszno (2016), następnie koordynatora regionalnego (2017-2018). W wyborach samorządowych w 2018 roku mieszkańcy wybrali go Radnym Gminy Święciechowa, natomiast Radni powierzyli mu sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Ponadto był członkiem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów. W 2022 roku założył Instytut Rozwoju Liderów, w którym skupia się na wspieraniu liderów społecznych, samorządowych i biznesowych. Był Członkiem Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Dwukrotnie znalazł się w gronie finalistów VI (2018) i IX (2021) edycji Nagrody im. Macieja Frankiewicza, przyznawanej dla wyróżniających się młodych patriotów i ludzi działających na rzecz wspólnego dobra. Otrzymał Nagrodę Starosty Leszczyńskiego - Społecznik Roku 2022 Powiatu Leszczyńskiego.

Zawodowe doświadczenie rozpoczął od stażu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie (2015 r.). Następnie pracując w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP koordynował funkcjonowanie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych oraz inne lokalne projekty społeczne skierowane dla mieszkańców i organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał merytorycznie i organizacyjnie oddolne inicjatywy w konkursach grantowych dla młodzieży, seniorów, grup nieformalnych oraz organizacji społecznych. Pełnił zadania doradcy i animatora społeczności lokalnych pomagając budować lokalne partnerstwa oraz pozyskując środki na działania lokalne. W latach 2023-2024 pracował w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, gdzie koordynował ogólnopolską Sieć Doradców – Fundusze dla Klimatu. W latach 2018-2024 był ekspertem oceniającym w konkursach organizowanych przez m.in. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. został wybrany Wójtem Gminy Święciechowa.