Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.113.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały. 

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 7 grudnia 2023 r. do dnia 11 stycznia 2024 r. w następujących formach:

1.Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

-w postaci papierowej na adres Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub osobiście w Urzędzie Gminy Święciechowa, w godzinach pracy Urzędu;

-w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: fundusze@swieciechowa.pl

2.Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się dnia 3 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, 
ul. Rynek 14a (I piętro). Na spotkaniu przedstawione zostały etapy dotyczące wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

3.Zbierania uwag ustnych do projektu uchwały w budynku Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa (pokój nr 14) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

1) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl/,

2) na stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa,

4) w mediach społecznościowych,

5) w prasie lokalnej.

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 na Sali sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa. Podczas spotkania przedstawione zostały główne zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi Regulaminu Komitetu Rewitalizacji. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu uchwały. 

Za pośrednictwem formularza składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi. Nie wniesiono również uwag ustnych do projektu uchwały.