Działki w Trzebinach na sprzedaż !

baner z napisem przetarg

Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych działek gruntowych, położonych w obrębie wsi Trzebiny i przeznaczeniu ich do sprzedaży w formie przetargu ustnegonieograniczonego.

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r z póź. zmianami kierunek rozwoju wyznaczony działkom to tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Dla przedmiotowych działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z którą przeznaczenie działek to teren zabudowy mieszkaniowej .

1.Działka nr 87/22 o pow. 0,0480 ha , księga wieczysta PO1L/00043079/7

cena wywoławcza netto- 31.681,00 zł Wadium 5.000,00,-zł.

Kształt działki nieregularny z bezpośrednim dojazdem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Przez teren działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna.

2.Działka nr 87/25 o pow. 0,0660 ha , księga wieczysta PO1L/00043079/7

cena wywoławcza netto- 56.377,00 zł Wadium 5.000,00,-zł.

Kształt działki- trapez teren działki częściowo utwardzony. Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

Nieruchomości w dziale III i IV są wolne od obciążeń.

Terminy płatności

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Należność za zakupiona działkę należy uiścić jednorazowo w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

UWAGA: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1 i 2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 26.04.2023r.

 

Mapa sytuacyjna działek