Wymaganiakwalifikacyjne:

zgodniez art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela(Dz.U.2021.0.1762),zgodniez rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz.U.z 2020 r., poz. 1289).

Wymaganiaformalne :

 • \tposiadanie\twymaganych kwalifikacji na stanowisko psychologa ;

 • \tspełnienie\twarunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela\tpsychologa;

 • \tposiadanie\tpełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw\tpublicznych;

 • \tprzeciwko\tkandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

 • \tkandydat\tnie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Umiejętnościi kwalifikacje dodatkowe:

 • \tdoświadczenie\tzawodowe w pracy z dziećmi,

 • \tobsługa\tkomputera i umiejętność posługiwania się Internetem;

 • \tkreatywność\ti zaangażowanie;

 • \tumiejętność\tpracy w zespole;

 • \tefektywna\torganizacja pracy;

 • \twysoka\tkultura osobista;

 • \treferencje\tz poprzednich miejsc pracy.

Wymaganedokumenty:

 • \tCV\toraz list motywacyjny;

 • \tkserokopię\tdowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • \tkserokopie\tdokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje\tzawodowe,

 • \tkserokopie\tświadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • \tzaświadczenie\tlekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w\tstanowiska;

 • \toświadczenie\t, że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko\tpostępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był\tkarany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • \toświadczenie\to posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu\tz praw publicznych;

 • \toświadczenie\to wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek\tinformacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie\tart.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady\t(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób\tfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie\tswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy\t95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma,miejsce i termin składania ofert:

Ofertynależy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy:przedszkoleswieciechowa@wp.plz dopiskiem w tytule: „Nabór na stanowisko: psycholog” wterminie do 19sierpnia 2022 r. dogodz.15.00 .
Informacjao ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazanatelefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału wnaborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentównależy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”,pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wynikinaboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na stronieinternetowej przedszkola- przedszkoleswieciechowa.pl, w BIPPrzedszkola Samorządowego „Kraina Radości” w Święciechowieoraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 26.08.2022r. do godz.15.00