OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING WIZYJNY
 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 

Wójt Gminy Święciechowa,

ul. Ułańska , 64 – 115 Święciechowa

 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e, f i art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4.  
  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę - na podstawie art. 6 ust.1 lit. e, f i art. 9 ust. 2 lit. e RODO;
  2. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust.1 lit. e, i art. 9 ust. 2 lit. e RODO.
 5. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku, a także numeru rejestracyjnego pojazdu (jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy).
 6. Monitoring wizyjny prowadzony jest w Święciechowie w następujących lokalizacjach:

a) teren budynków Administratora:

- budynek przy ul. Ułańskiej 4: 6 kamer wewnętrznych na korytarzach i 1 kamera w serwerowni ,

- budynek przy ul. Rynek 14a: 1 kamera wewnętrzna na korytarzu i 1 kamera w serwerowni ,

b) teren wokół budynków Administratora:

- przy ul. Ułańskiej 4: 5 kamer zewnętrznych

- przy ul. Rynek 14a: 2 kamery zewnętrzne ,

- przy ul. Strzeleckiej: 1 kamera zewnętrzna,

- przy ul. Rynek 4: 3 kamery zewnętrzne,

- przy ul. Strzeleckiej 7: 6 kamer zewnętrznych,

- przy ul. Strzeleckiej („Orlik”): 4 kamery zewnętrzne,

c) inne tereny Administratora:

- plac zabaw przy ul. Dojazdowej: 8 kamer zewnętrznych

- plac zabaw oraz teren przy sali wiejskiej w Trzebinach

-Lasostrefa w Lasocice 

Pomieszczenia i teren objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami z oznaczeniem: „Obiekt monitorowany”

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także osoby, które wykażą interes w uzyskaniu zapisu z monitoringu, a udostępnienie tych nagrań jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
 3. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

   

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Przebywanie na terenie lub w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt. 6) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. 5) są zbierane przez Administratora. W przypadku wizyty w jednostce lub przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 4. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z jednostką, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

23.07.2019 r. Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych