Symbole komunikacji - telefon, email, rozmowa

Kontakt

Spis treści

Urząd | Kontakt

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa

tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

email: urzadgminy@swieciechowa.pl

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00

Święciechowa ul. Ułańska 4

Święciechowa ul. Rynek 14

Pracownicy Urzędu | Kontakt

Święciechowa ul. Ułańska 4

 • Ds. Inwestycji - Przemysław Wleklik - inwestycje@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 528
  • organizacja oraz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją przekazaniem do użytkowania inwestycji gminnych,
  • przedkładanie Wójtowi Gminy stosownych wniosków, propozycji i informacji oraz sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
  • opracowywanie planów i programów inwestycyjnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej, a także nadzór nad ich terminową realizacją.

 • Ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych - Agata Mrozińska - ksiegowosc@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 527
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla budżetu gminy ,
  • przygotowanie i sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych ,
  • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Ds. gospodarki gruntami - Aldona Frąckowiak - gosp.gruntami@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 522
  • prowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem gminnym ,
  • prowadzenie spraw z zakresu administrowania gruntami ,
  • prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gminy ,
  • prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu i wywłaszczenia ,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli zarządzania gruntami ,
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntu ,
  • prowadzenie spraw z zakresu bazy ewidencji gruntów.

 • Ds. księgowości podatkowej - Dorota Gnacińska - podatki@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 529
  • prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych ,
  • rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat ,
  • windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych.

 • Ds. techniczno - kancelaryjnych - Joanna Nowak - urzadgminy@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 510
  • koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu, obsługi kserokopiarki i centrali telefonicznej,
  • prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz przyjmowanie zeznań świadków,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

 • Główny Księgowy Urzędu Gminy - Anna Kaczmarek - riozus@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 515
  • wykonywanie czynności Głównego Księgowego Urzędu wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych ,
  • realizacja spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników ,
  • sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych ,
  • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie,
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników prowadzących księgowość budżetową oraz podatkową Urzędu ,
  • ostatecznie rozliczanie przekazywanych dotacji

 • Ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Ewa Zawadzka - wymiar@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 525
  • dokonywanie wymiaru i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego ,
  • prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw ,
  • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi ,
  • prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia podatków oraz w sprawie ulg inwestycyjnych.


  Ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Monika Matecka - wymiar2@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 526
 • dokonywanie wymiaru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty miejscowej, - prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw,
 • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi oraz zestawieniem zmian dla podatku od środków transportu,
 • prowadzenie spraw w związanych z ulgami inwestycyjnymi, z ulgami z tytułu nabycia gruntów oraz spraw związanych ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości,
 • wystawianie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn,
 • udzielanie informacji bądź wydawanie zaświadczeń w sprawach figurowania w ewidencji podatkowej, ubezpieczenia społecznego rolników, itp.
 • Ds. ochrony środowiska - Iwona Harbuz Kudak - ochronasrodowiska@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 516
  • prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska ,
  • prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i zadrzewieniami ,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami ,
  • realizacja zadań zawartych w ustawie o porządku i czystości w gminach ,
  • realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

 • Ds.księgowości budżetowej i podatku Joanna Wojtkowiak - ksieg.budzetowa@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 514
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie planu kont Urzędu Gminy,
  • prowadzenie spraw dotyczących podatku od towarów i usług ,
  • prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z zakresu wydatków strukturalnych Gminy.

 • Ds. rolnictwa, oświaty i geodezji - Joanna Ratajczak - oswiata@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 521
  • prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej ,
  • załatwianie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń gruntów ,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe ,
  • współpraca z Zespołami Szkół i Przedszkolem Samorządowym.

 • Ds. funduszy strukturalnych - Karolina Samelczak - fundusze@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 520
  • przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych – krajowych ,
  • prowadzenie spraw w zakresie prawa zamówień publicznych ,
  • zbieranie materiałów dotyczących charakterystyki gminy i wykorzystanie ich w promocji.
 • Ds. zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej - planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 518
  • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego ,
  • załatwianie spraw związanych z wydawaniem wskazań i decyzji lokalizacyjnych ,
  • prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów i nadawanie numerów porządkowych ,
  • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

 • Ds. obsługi bankowej - Aneta Sadowska - obslugabankowa@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 514
  • prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Gminy, w tym dokonywanie
   przelewów i rozliczeń w zakresie robót, dostaw i usług z dostawcami i wykonawcami,
  • prowadzenie kasy fiskalnej urzędu,
  • zakup, wydawanie oraz prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
  • ewidencjonowanie depozytów,
  • prowadzenie systemu monitorowania pomocy publicznej,
  • prowadzenie windykacji należności gminy z tytułu: czynszu, opłat za wieczyste użytkowanie, planistycznych, adiacenckich,
  • stosowanie umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty wierzytelności niepodatkowych gminy,
  • wstępna kontrola rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
  • wystawianie faktur sprzedaży.

 • Ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej - Włodzimierz Urban - drogi@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 517
  • prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych oraz właściwym oznakowaniem ,
  • prowadzenie zagadnień w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (realizacja remontów budynków komunalnych) ,
  • prowadzenie spraw w zakresie gazownictwa, komunikacji i telefonizacji.

Ds. gospodarki niskoemisyjnej - Aurelia Prałat gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl - Tel 65 5337231

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjną w szczególności realizacja i nadzorowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
 • prowadzenie spraw związanych z budową, konserwacją i naprawą oświetlenia dróg i placów, w tym prowadzenie postępowań przetargowych i realizacja inwestycji,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych związanych z: - bieżącym utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, - utrzymaniem i remontami budynków komunalnych i sal wiejskich, - zakupem i remontami wiat przystankowych,
 • prowadzenie spraw związanych z właściwym oznakowaniem dróg, w tym projekty organizacji ruchu, książki dróg.
 • prowadzenie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie książek obiektów, przeglądów i audytów.
 • organizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy.

Święciechowa ul. Rynek 14a


 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Weronika Bartkowiak - oc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 524
  • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych ,
  • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną p.poż. ,
  • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju ,
  • prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej ,
  • prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
  • wykonywanie prac związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony .

 • Kierownik USC - Magdalena Borowiak - usc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 523
  • realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego ,
  • wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość ,
  • prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych ,
  • prowadzenie spraw w zakresie organizowania zabaw publicznych ,
  • prowadzenie ewidencji ludności ,
  • prowadzenie rejestru stałego wyborców.

 • Ds. obsługi rady gminy i komisji - Magdalena Jaraczewska - Wieczorek - bipsw@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 519
  • prowadzenie spraw związanych z działalności Rady Gminy i Komisji ,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych – sołectw i udzielenie im pomocy w realizacji zadań ,
  • prowadzenie spraw związanych z współpracą z zagranicą ,
  • koordynowanie spraw dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kierownictwo Urzędu | Kontakt

 • Wójt Gminy - Marek Lorych - urzadgminy@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 510
  • określenie sposobu wykonywania uchwał
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy
  • reprezentowanie gminy
  • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu
  • występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  • podejmowanie czynności warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynację działań poszczególnych stanowisk pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
  • podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady

Wójt może upoważnić swojego Zastępcę i Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

 • Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy - Patryk Tomczak - sekretarzgminy@swieciechowa.pl - tel. 655 333 512
  • Wykonywanie wszelkich spraw przypisanych kompetencji Wójta wynikających z ustaw jak również z przepisów wykonawczych, w tym do:
   • wydawania decyzji administracyjnych,
   • wydawania zaświadczeń,
   • reprezentowania gminy przed Sądami Powszechnymi i innymi organami,
   • podpisywania umów oraz do zaciągania zobowiązań,
   • wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia, zatwierdzania rachunków i faktur, dysponowania pieniężnymi środkami gminy, samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, przy zachowaniu wymogów w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
  • Wykonywanie zadań Sekretarza Gminy, a w szczególności:
   • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
   • realizowanie polityki kadrowej urzędu,
   • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
   • prowadzenie okresowych ocen pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych,
   • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy,
   • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
   • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
   • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
   • koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
   • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
   • nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
   • nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
   • nadzór nad procesem informatyzacji urzędu.
  • Sporządzanie strategii rozwoju gminy.
  • Realizacja i koordynacja kontroli zarządczej urzędu.
  • Sporządzanie testamentów.
  • Przewodniczenie komisji inwentaryzacyjnej.
  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 • Skarbnik Gminy - Łukasz Ślaga - skarbnik@swieciechowa.pl - 655 333 513
  • opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu zmian tej prognozy
  • opracowanie projektu budżetu gminy oraz projektu zmian budżetu
  • dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących budżetu
  • sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
  • kontrasygnowanie umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych
  • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Organu
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy
  • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Organu
  • rozliczanie dochodów z Urzędami Skarbowymi
  • rozliczanie otrzymywanych dotacji

Jednostki | Kontakt

Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych

 • Monika Poprawa - Dorabiała -Kierownik Klubu Seniora w Święciechowie, Email: Kontakt @ KlubSeniora.Swieciechowa.pl Telefon: 797 767 006

Sołtysi Gminy Święciechowa 2018 r. - 2021 r.| Kontakt


Jan Nowacki

Jan Nowacki

Długie Nowe 15, 64-100 Leszno

tel. 603-968-987

Józef Buszewicz

Józef Buszewicz

64-115 Święciechowa, ul. Lipowa 40

tel. 725-029-339

Dorota Wróbel

Dorota Wróbel

64-100 Leszno, Trzebiny 35

tel. 601-170-496

Rafał Jóźwiak

Rafał Jóźwiak

64-115 Święciechowa, Niechłód 12a

tel. 722-131-819

Hieronim Warliński

64-115 Święciechowa, Piotrowice 21a
tel. 503 158 068

Jacek Sentfleben

64-100 Leszno, Henrykowo 7c/17
tel. 667 890 904

Eugeniusz Bartosiewicz

64-117 Krzycko Małe,
tel. 504 201 936

Marek Wójcik

64-100 Leszno, Przybyszewo, ul. Wiejska 63
tel. 609 303 044

Anna Urbańska

64-100 Leszno , Długie Stare, ul. Wiosenna 72a

Krzysztof Kołacki

64-100 Leszno, Strzyżewice, ul. Lotnicza 39

Kornela Sztor

Kornela Sztor

64-100 Krzycko Małe, Gołanice, ul. Spacerowa 9

tel. 509-918-162

Wiesława Małycha

Wiesława Małycha

64-100 Leszno, Lasocice
e-mail: wiesia-malycha@wp.pl

tel. 533-901-339


Stopka