Pytania i odpowiedzi - Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

1. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

1.1. 1. Gdzie można złożyć wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

1.2. 2. Jestem właścicielem działki, na której zamierzam wybudować dom. Dwa lata temu otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy. Wraz z żoną zdecydowaliśmy się jednak na zmianę projektu domu i zamiast domu jednokondygnacyjnego, chcemy wybudować dom dwukondygnacyjny. Czy mogę po takim czasie wystąpić o zmianę mojej decyzji o warunkach zabudowy? Czy muszę uzyskać nową decyzję?

Inwestor w każdym czasie może wystąpić o zmianę swojej ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma potrzeby składania wniosku o wydanie nowej decyzji.

1.3. 3. Chcę zmienić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy. Nie byłam jednak jedyną stroną w pierwotnym postępowaniu, a jedna ze stron nie chce wyrazić teraz zgody na jej zmianę. Czy taka zgoda jest potrzebna, jeśli większość zgadza się na zmianę?

Tak. Każda ze stron biorąca udział w postępowaniu nie może się sprzeciwiać proponowanej zmianie decyzji. Bowiem wydanie decyzji nawet w przypadku, gdy tylko jedna ze stron nie wyraża zgody na zmianę, prowadzi do rażącego naruszenia prawa.

1.4. 4. Czy gmina w przypadku wnioskowania przez inwestora zmian w decyzji o warunkach zabudowy (np. kąta nachylenia dachu) ma obowiązek ponownego wysyłania do uzgodnień proponowanych zmian, co powoduje przeprowadzenie całej procedury ponownie?

Jeżeli inwestor domaga się zmian w decyzji o warunkach zabudowy, to konieczne jest powtórzenie całej procedury, jaka ma miejsce w przypadku wydawania decyzji. Trzeba pamiętać, że zmiana decyzji następuje także w formie decyzji – która będzie de facto nową decyzją o warunkach zabudowy – więc przed jej wydaniem zgodnie z wnioskiem inwestora konieczne jest przeprowadzenie wymaganych prawem uzgodnień.

1.5. 5. Mam wydaną decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego. Zdecydowałem się jednak, że zamiast domu wybuduję budynek gospodarczy. Czy mogę zmienić decyzję o warunkach zabudowy w tym zakresie?

Nie. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, zmierzający do zmiany rodzaju obiektu budowlanego wykracza poza granice sprawy administracyjnej rozstrzygniętej pierwotną decyzją. W takim przypadku należy wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy.

1.6. 6. Ile wynosi opłata skarbowa za zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 10 zł. W przypadku jednak, gdy przedmiotem wniosku są sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego lub jednostek budżetowych opłata skarbowa nie jest pobierana. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

1.7. 7. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.

1.8. 8. Jak długo czeka się na zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

Wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy trwa do dwóch miesięcy w zależności od poszczególnej sprawy, np. konieczność uzgodnień z sąsiadami. Czasami urząd ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z innymi organami, z których każdy ma na zajęcie stanowiska dwa tygodnie. Czas trwania procedury zostaje wtedy przedłużony.

1.9. 9. Czy od zmiany decyzji o warunkach zabudowy można się odwołać?

Tak. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa.


Stopka