Pytania i odpowiedzi - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

1.1. 1. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

1.2. 2. Zamierzam kupić działkę, która nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jej obecny właściciel zapewnia mnie jednak, że będę mógł na niej postawić dom dowolnej wielkości. Nie chcę jednak kupować „kota w worku”. Czy mogę wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy mimo, że nie jestem jeszcze właścicielem działki?

Tak. Do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego prawa do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy. Co więcej w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

1.3. 3. Jakie muszą być spełnione wymagania, żeby decyzja o warunkach zabudowy została wydana?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (warunek ten uznaje się także za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem); 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. działka nie jest objęta zakazem zabudowy, wydanym przez przepisy konserwatora zabytków lub urzędu ochrony środowiska).

1.4. 4. Czy jeśli wszystkie warunki łącznie, o których mowa wyżej zostaną spełnione, mogą wystąpić jeszcze jakieś inne przeszkody w wydaniu decyzji?

W zależności od położenia działki, może wystąpić potrzeba uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w przypadku kiedy działka leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Również lokalizacja działki przy drogach publicznych zobowiązuje do uzgodnienia projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi. Są to niezależne organy opiniujące i może się zdarzyć sytuacja kiedy odmówią uzgodnienia projektu przedmiotowej decyzji. W takiej sytuacji Wójt nie może wydać pozytywnej decyzji ustalającej warunki zabudowy.

1.5. 5. Jakie załączniki musimy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 1) dwie kopie mapy zasadniczej lub katastralnej z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem niezbędnym do analizy – trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej jednak niż 50 m wokół tej działki. Uwaga! W stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000; 2) umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, a w przypadku istniejących sieci zapewnienie (woda, energia elektryczna i kanalizacja sanitarna); 3) w formie opisowej i graficznej należy przedstawić: przeznaczenie i gabaryty poszczególnych obiektów budowlanych; 4) dowód wpłaty opłaty skarbowej.

1.6. 6. Ile wynosi opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł. W przypadku jednak, gdy przedmiotem wniosku są sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego lub jednostek budżetowych opłata skarbowa nie jest pobierana. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

1.7. 7. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.

1.8. 8. Czy decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna tylko do budowy obiektu?

Nie. Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna również do: przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku, zmieniającej jego formę architektoniczną; zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (np. adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe).

1.9. 9. Jakie informacje zawiera decyzja o warunkach zabudowy?

Dokument określa, m.in.: - czy planowana inwestycja (budowa domu lub zmiana przeznaczenia budynku) jest dopuszczalna; - jakie są warunki kształtowania ładu przestrzennego, czyli jaką wysokość może mieć budynek, jaką szerokość elewacja frontowa, jaki może być kąt nachylenia połaci dachu, jaki procent działki może zająć powierzchnia zabudowy; - sposób zaopatrywania domu w wodę i energię oraz odprowadzania ścieków; - czy teren jest objęty szczegółowymi uregulowaniami wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska, dziedzictwa kulturowego, ochronie gruntów rolnych i leśnych, przepisów przeciwpożarowych lub sanitarnych.

1.10. 10. Jak długo czeka się na wydanie decyzji?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy trwa do dwóch miesięcy w zależności od poszczególnej sprawy, np. konieczność informowania sąsiadów jako stron postępowania, o każdym kroku w toczącej się sprawie. Czasami urząd ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z innymi organami, z których każdy ma na zajęcie stanowiska dwa tygodnie. Czas trwania procedury zostaje wtedy przedłużony. Wydanie decyzji może również zostać wstrzymane na maksymalnie 12 miesięcy, kiedy gmina ma wkrótce sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren objęty wnioskiem. Jeżeli jednak w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania gmina nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, urząd musi podjąć zawieszone postępowanie i rozpoznać wniosek.

1.11. 11. Jak długo ważna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, ale może wygasnąć, gdy inny inwestor dostanie pozwolenie na budowę na tej działce albo dla terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji. W tym ostatnim wypadku decyzja nie wygaśnie, gdy inwestor uzyskał już ostateczne pozwolenie na budowę.

1.12. 12. Czy od decyzji o warunkach zabudowy można się odwołać?

Tak. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa.


Stopka