Pytania i odpowiedzi - Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.1. 1. Gdzie można złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

1.2. 2. Kiedy wydawana jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jak definiuje się inwestycję celu publicznego?

Decyzja taka wydawana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji lokalizowania inwestycji celu publicznego. Zgodnie z przepisami za inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli m.in.: budowa dróg publicznych, rowerowych, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, budowa linii kolejowych, lotnisk, ciągów drenażowych, budowa urządzeń służących do przesyłania gazów i energii elektrycznej, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, budowa urządzeń służących ochronie środowiska, budowa publicznych obiektów sportowych, ochrony zdrowia, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin, zakładanie cmentarzy, itp.

1.3. 3. Czy istnieje przepis, który mówi o tym, jakie roboty budowlane nie wymagają decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Tak. Jest to art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

„Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

2) niewymagające pozwolenia na budowę.

1.4. 4. Jakie załączniki musimy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

dwie kopie mapy zasadniczej lub katastralnej z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000.

Uwaga! W stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000,

1 egzemplarz („czysty”) mapy jak wyżej bez naniesionych projektowanych elementów i innych naniesień.

przedstawienie w formie graficznej : przeznaczenie i gabaryty poszczególnych obiektów budowlanych,

umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, a w przypadku istniejących sieci zapewnienie (woda, energia elektryczna i kanalizacja sanitarna),

dowód wpłaty opłaty skarbowej.

1.5. 5. Ile wynosi opłata skarbowa od wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 107 zł. W przypadku jednak, gdy przedmiotem wniosku są sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego lub jednostek budżetowych opłata skarbowa nie jest pobierana. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

1.6. 6. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie (pokój nr 7).

1.7. 7. Czy otrzymam decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu, który stanowi grunt leśny?

Nie. Przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w procedurze uchwalania bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.8. 8. Zamierzam przeprowadzić inwestycję obejmującą swym zasięgiem teren kilku gmin. Czy do wszystkich gmin muszę wystąpić o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Nie. W przypadku decyzji wykraczających poza teren jednej gminy decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

1.9. 9. Jak długo czeka się na wydanie decyzji?

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego trwa do 65 dni w zależności od poszczególnej sprawy, np. konieczność informowania sąsiadów jako stron postępowania, o każdym kroku w toczącej się sprawie. Czasami urząd ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z innymi organami, z których każdy ma na zajęcie stanowiska dwa tygodnie. Czas trwania procedury zostaje wtedy przedłużony (gdyż do o terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Wydanie decyzji może również zostać wstrzymane na maksymalnie 12 miesięcy, kiedy gmina ma wkrótce sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren objęty wnioskiem. Jeżeli jednak w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania gmina nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, urząd musi podjąć zawieszone postępowanie i rozpoznać wniosek.

1.10. 11. Jak długo ważna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, ale może wygasnąć, gdy inny inwestor dostanie pozwolenie na budowę dla tego terenu albo na tym terenie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji. W tym ostatnim wypadku decyzja nie wygaśnie, gdy inwestor uzyskał już ostateczne pozwolenie na budowę.

1.11. 12. Czy od decyzji o warunkach zabudowy można się odwołać?

Tak. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa.


Stopka