Pytania i odpowiedzi - Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

1. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

1.1. 1. Gdzie można złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

1.2. 2. Kupiłem działkę, na której chcę wybudować dom. Na rzecz poprzedniego właściciela została już wydana decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania działki. Projekt mojego domu odpowiada wszystkim warunkom określonym w tej decyzji. Czy w związku z tym muszę występować o nową decyzję o warunkach zabudowy dla siebie?

Nie. W przypadku, gdy Pana projekt budowy domu spełnia wszystkie wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na rzecz poprzedniego właściciela, wystarczy złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

1.3. 3. Kto składa wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy? Czy robi to osoba, na którą decyzja ma być przeniesiona, czy osoba, na którą ta decyzja została wydana?

Z wnioskiem o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić zarówno osoba, na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona, jak i osoba, na rzecz której decyzja została wydana.

1.4. 4. Jakie muszą być spełnione wymagania, żeby przenieść decyzję o warunkach zabudowy?

Do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest zgoda osoby, na którą decyzja została wydana, na przeniesienie jej na inny podmiot oraz akceptacja ze strony osoby, na którą przenoszona jest ta decyzja wszystkich warunków w niej zawartych. Ponadto do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy, która ma być przeniesiona i dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).

1.5. 5. Czy można odmówić przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jeśli spełni się ww. wymagania?

Nie. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany do przeniesienia tej decyzji, jeżeli zostaną spełnione wymagania, o których mowa w pkt 4.

1.6. 6. Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna była zgoda sąsiadów oraz uzgodnienia z różnymi podmiotami. Czy do przeniesienia tej decyzji na inną osobę ponownie trzeba uzyskać zgodę sąsiadów i wystąpić o nowe uzgodnienia?

Nie. Stronami w postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

1.7. 7. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana nie przez Wójta, a przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze na skutek wniesienia odwołania o odmowie ustalenia warunków zabudowy przez Wójta. Do kogo w takim przypadku zwrócić się o przeniesienie tej decyzji?

W takim przypadku organem właściwym do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jest organ II instancji, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

1.8. 8. Ile wynosi opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy?

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 56 zł. W przypadku jednak, gdy przedmiotem decyzji są sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego lub jednostek budżetowych opłata skarbowa nie jest pobierana. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

1.9. 9. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.

1.10. 10. Jak długo czeka się na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy?

Ustawowy termin na załatwienie sprawy wynosi do 1 miesiąca. Jednak jeśli wniosek jest kompletny i spełnia wszystkie wymagania przeniesienie decyzji nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

1.11. 11. Czy w przypadku odmowy przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy przysługuje jakiś środek odwoławczy?

Tak. Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa.


Stopka