Pytania i odpowiedzi - Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Opublikowano w dniu 2017.03.30 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Budownictwo

1.  Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

1.1.  1. Gdzie można złożyć wniosek o ustalanie numeru porządkowego nieruchomości?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

1.2.  2. Jestem właścicielem budynku, którego jeszcze nie zgłosiłem do odbioru. Czy mogę już wystąpić o ustalanie numeru porządkowego nieruchomości?

Tak. Numer porządkowy budynku może być nadany pomimo braku formalnego zakończenia budowy. Numery porządkowe określa się nie tylko dla budynków wybudowanych, lecz także dla tych, które są dopiero w trakcie budowy lub prognozowane do wybudowania.

1.3.  3. Jestem małym przedsiębiorcą. Prowadzę działalność gospodarczą w budynku obok mojego domu jednorodzinnego. Jeden i drugi budynek znajduje się na tej samej działce budowlanej. Czy mogę wystąpić o ustalanie odrębnego numeru porządkowego dla budynku, w którym mam firmę?

Tak. Numer porządkowy ustala się bowiem nie tylko dla budynków mieszkalnych, ale także dla innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków biurowych czy przeznaczonych do działalności gospodarczej.

1.4.  4. Na naszej działce znajduje się nie tylko dom jednorodzinny, ale również dodatkowy budynek gospodarczy nieprzeznaczony na stały pobyt ludzi (składujemy tam opał i sprzęt do pracy w ogródku). Czy musimy wystąpić o ustalanie numeru porządkowego dla tego budynku?

Nie. W tym przypadku nie ma konieczności nadawania numeru porządkowego.

1.5.  5. Kto może wystąpić z wnioskiem o ustalanie numeru porządkowego nieruchomości?

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

1.6.  6. Jako jeden ze współwłaścicieli budynku wystąpiłem o ustalanie numeru porządkowego nieruchomości. Czy urząd poinformuje o nadaniu numeru pozostałych współwłaścicieli?

Tak. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie nie tylko wnioskodawcę, ale także współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

7. Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o ustalanie numeru porządkowego nieruchomości?

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy (zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub topograficznej) w skali nie mniejszej niż 1:10 000, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

1.7.  8. Mieszkam na ul. Zielonej 102 w Święciechowie. Zgubiłem jednak zawiadomienie o ustaleniu numeru dla mojego domu. Dokument ten jest mi potrzebny w banku, gdyż staram się o kredyt. Czy mogę ponownie wystąpić do urzędu o ustalenie numeru porządkowego?

Nie. Numer porządkowy ustala się tylko raz. W takiej sytuacji należy się zwrócić z wnioskiem o krótkiej treści: „Proszę o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym budynku położonego na działce nr 1220/2 (ul. Zielona 102) w obrębie Święciechowa”.

1.8.  9. Ile wynosi opłata skarbowa od ustalania numeru porządkowego nieruchomości?

Od ustalenia numeru porządkowego nieruchomości nie pobiera się opłaty skarbowej. Jednak w przypadku, o którym mowa w pkt 8 za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

1.9.  10. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.

1.10.  11. Jak długo czeka się na ustalenie numeru porządkowego nieruchomości ?

Ustawowy termin na załatwienie sprawy wynosi do 1 miesiąca. Jednak jeśli wniosek jest kompletny nie powinno to trwać dłużej niż 14 dni. Wyjątkiem może być ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości położonych przy drodze, które nie ma jeszcze nadanej nazwy. Wtedy w pierwszej kolejności przeprowadza się procedurę zmierzającą do uchwalenia przez radę gminy nazwy ulicy lub placu.

1.11.  12. Czy przysługuje mi odwołanie od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości?

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Jednak w przypadku naruszenia prawa, ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę na taką czynność można wnieść, po uprzednim wezwaniu na piśmie wójta do usunięcia naruszenia prawa. Inaczej jest w przypadku, o którym mowa w pkt 8, gdy organ w drodze postanowienia odmówi wydania zaświadczenia o posiadanym numerze nieruchomości bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie. Wtedy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego postanowienia.

1.12.  13. Otrzymałem zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości. Jaką tabliczkę mam powiesić i ile mam na to czasu?

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce oprócz numeru porządkowego powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon