""

Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż !

Opublikowano w dniu 2021.05.05 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie wsi Święciechowa.  

Działka niezagospodarowana o kształcie regularnym,. Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej  o nawierzchni utwardzonej- ul. Strzelecka. Rejon lokalizacji działki uzbrojony w sieci :energetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną i gazową.

Zgodnie z zapisem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XVII/127/2000 z dnia 17.11.2020r. z późniejszymi zmianami,  działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.  

Działka nr 309/13  o pow.  0,0701 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  90.503,00 zł                   Wadium  10.000,00,-zł.  

Nieruchomość  w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. z o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5”. W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca  2021r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 2 czerwca  2021r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon