""

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich

Opublikowano w dniu 2021.02.24 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Ochrona środowiska #Konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej realizację zadania z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021. - nabór do 12 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, określonego w “Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zakres zadania w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” obejmuje zakup ciast, past cukrowych stosowanych w dokarmianiu rodzin pszczelich produkowanych pod nadzorem weterynaryjnym oraz ze stosownym certyfikatem do stosowania dla gatunku Apis Meliffera oraz dystrybucja zakupionych pokarmów wśród pszczelarzy na terenie Województwa Wielkopolskiego. W ramach realizacji zadania wymaga się, aby dostawca do każdej dostarczonej partii paszy dla pszczół okazał stosowne dokumenty obrazujące dopuszczenie do stosowaniu w dokarmianiu pszczół.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Podmioty uprawnione do składania ofert Uprawnionymi do składania ofert są:
1.organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2.podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
a) Adresaci zadania powinni być rekrutowani wyłącznie z pośród pszczelarzy, których pasieki znajdują się na terenie Województwa Wielkopolskiego i ich działalność realizowana jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.
b) Lista adresatów zadania wraz z planem dystrybucji musi zostać przedłożona w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego po wyłonieniu oferenta, a przed rozpoczęciem realizacji dystrybucji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 2 000 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 12 marca 2021 roku do godz. 15:30

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 30.11.2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://bip.umww.pl/292---489-...

KONTAKT:
Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 62 66 519, 61 62 66 500 w godzinach od 7:30 do 15:30


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon