""

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna

Opublikowano w dniu 2020.07.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Praca

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna w Klubie Dziecięcym w Święciechowie w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo).

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

 3. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

a) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

b) studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;

c) opiekunem może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

 • średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (wymogiem jest krótsza niż 6 miesięczna przerwa w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub brak przerwy lub odbyte 80-godzinne szkolenie aktualizujące wiedzę) lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w podpunkcie a).

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Nieposzlakowana opinia;

6. Niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

7. Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

8. Brak pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie i w przeszłości;

9. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

II. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3;

 2. Kursy i szkolenia rozszerzające warsztat pracy z dziećmi w wieku do lat 3;

 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku do lat 3;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Odpowiedzialność;

 6. Zdolność radzenia sobie ze stresem

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczej nad dziećmi;

 2. Opracowywanie, realizacja i dokumentowanie programu edukacyjnego;

 3. Przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;

 4. Pobudzanie dzieci do aktywności, wszechstronny rozwój dzieci;

 5. Współpraca ze specjalistami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci;

 6. Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;

 7. Pomoc w przygotowaniu posiłków, sprzątaniu po posiłkach

 8. Wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności;

 9. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności;

 10. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka;

 11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl);

 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;

 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata oraz ukończone kursy i szkolenia;

 4. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl );

 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl);

 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl );

 7. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl );

 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub o tym, że obowiązek taki nie został nałożony (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl – wypełnienie druku jest obowiązkowe także w przypadku, gdy taki obowiązek nie był nałożony );

 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna w klubie dziecięcym (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl).

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Klub Dziecięcy w Święciechowie, ul. Kościelna 4 , 64 - 115 Święciechowa,

 2. Rodzaj wykonywanej pracy: opiekun w klubie dziecięcym

 3. Wymiar czasu pracy: zatrudnienie na ½ etatu (20 godzin tygodniowo)

4. Termin rozpoczęcia pracy: 10 sierpnia 2020 r.

5. Rodzaj umowy: umowa o pracę

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Klubu Dziecięcego w Święciechowie lub pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna w Klubie Dziecięcym” w terminie do 31 lipca 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Klubu Dziecięcego w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.swieciechowa.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie oraz w Klubie Dziecięcym

7. Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień publikacji ogłoszenia nie jest znany.


Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie,

Beata Tycner

Kwestionariusz Osobowy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów w Klubie Dziecięcym

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie - obowiązek alimentacyjny

Oświadczenie - stan zdrowia

Zgoda na przetwarzanie danych

Obowiązek Informacyjny


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon