""

Pomoc dla Przedsiębiorców !

Opublikowano w dniu 2020.05.06 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

W dniu 7 maja 2020 r. wchodzi w życie uchwała nr XIX/157/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Podstawą decyzji podjętej przez Radę Gminy była chęć udzielenia wsparcia przedsiębiorcom płacącym podatki w naszej Gminie. Oczywiście chęć wsparcia przedsiębiorców musi iść w parze z podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji, opartych na rzetelnej ocenie sytuacji finansowej, również w sposób zabezpieczający realizację zadań własnych i zleconych Gminy.

Stan epidemii nie spowodował zmniejszenia naszych obowiązków w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, komunalnej, oświaty czy pomocy społecznej. Dlatego też dla podjęcia właściwej decyzji w zakresie możliwości udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości, przeprowadzona została analiza finansów Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł dochodów, wydatków, a przede wszystkim zaciągniętych już zobowiązań na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w 2020 r. i latach późniejszych, i to właśnie rzetelna ocena bieżącej sytuacji pozwala nam w obecnej chwili na zastosowanie jednomiesięcznego zwolnienia i odroczenia terminów zapłaty za maj i czerwiec 2020 r.

Zgodnie z przywołaną powyżej uchwałą wprowadza się za jeden miesiąc roku 2020 zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zmianami) dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do 30 września 2020 r.

Uchwała nr XIX/157/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

 Załącznik nr 1 do w/w uchwały

Załącznik nr 2 do w/w uchwały

Jednocześnie mając świadomość, że niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy mogą nie podlegać zapisom przyjętej uchwały, chcąc również objąć pomocą tych Przedsiębiorców, mają oni możliwość skorzystania z innych przewidzianych w Ordynacji podatkowej ścieżek ubiegania się o odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty czy ostatecznie umorzenia należności podatkowych. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

Przydatne w tym przypadku druki oraz wykaz wymaganych dokumentów również zamieszczamy poniżej.

Druki:

Wykaz wymaganych dokumentów

Formularz do pomocy de minimis w rolnictwie

Informacja o sytuacji majątkowej firmy

Informacja o stanie majątkowym

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty

Wniosek o odroczenie terminu płatności


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon