""

Gmina Święciechowa wspiera Maluchów! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa

Opublikowano w dniu 2020.01.06 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Dofinansowano z Unii EuropejskiejZadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Przedmiot projektu

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Święciechowa oraz bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi.

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Święciechowa oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt realizowany w okresie od września 2019 r. do grudnia 2021 r.

Projekt realizowany w budynku po dawnym przedszkolu, gdzie utworzony zostanie Klub Dziecięcy przy ul. Kościelnej 4 w Święciechowie.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach projektu:

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 24.

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 6.

- liczba funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - 30.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Kluczowe:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 sztuk;

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem – 30 osób;

Specyficzne dla programu:

Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (specyficzny) – 24 osoby;

Specyficzne dla projektu:

Liczba doposażonych sal w ramach nowoutworzonych miejsc – 2 sztuki;

Liczba dostosowanych (zmodernizowanych) pomieszczeń – 13 sztuk;

Liczba wyremontowanych pomieszczeń w ramach nowoutworzonych miejsc – 13 sztuk;

Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki – 24 miesiące;

Liczba dzieci objętych opieką – 30 osób;

Planowane rezultaty realizacji projektu

Kluczowe:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 24 osoby;

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły prace lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 6 osób;

Całkowita wartość projektu 1.258.705,42 PLN  

Dofinansowanie z EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 1.114.705,42 PLN - umowa o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0003/19-00 z dnia 17 października 2019 r.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon