O gminie

Opublikowano w dniu 2017.03.17 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Historia, dane, mapy

Od zachodu graniczy z gminą Wschowa w powiecie Wschowskim województwa lubuskiego, od północy z gminą Włoszakowice i Lipnem, od wschodu z miastem Lesznem i Gminą Rydzyna, a od południa z gminą Góra w powiecie górowskim w województwie dolnośląskim. Powierzchnia gminy wynosi 135 km2, co pozwala zaliczyć ją do gmin średniej wielkości. Według stanu na dzień 20 marca 2017 r. Gminę zamieszkuje 8 323 mieszkańców, z czego 3 115 mieszkańców liczy sama Święciechowa.


Teren gminy Święciechowa kształtują trzy malownicze krajobrazy: Równina Leszczyńska, strefa pagórków morenowych i Dolina Rowu Polskiego. Na jej obszarze znajdują się fragmenty kilku parków krajobrazowych: Utworzonego w roku 1991 Przemęckiego Parku Krajobrazowego, obejmującego część obszaru Gołanice z siedliskiem wsi graniczącego z gminą Włoszakowice, Utworzony w 1998 r. Obszar Chronionego Krajobrazu (obszar nr 1 Przemęcko - Wschowski i obszar leśny Włoszakowice obejmujący jezioro Krzyckie i część obszaru Gołanice z siedliskiem wsi  graniczy z gminą Włoszakowice), (obszar nr 2 kompleks leśny obejmujący część siedliska i rozłogu Święciechowy oraz obręb Krzycko Małe graniczy z gminami Lipno i Włoszakowice), (obszar nr 3 Krzywińsko Osiecki obejmujący część wsi Henrykowo na południe od drogi Leszno  Góra graniczy z gminami Góra, Rydzyna i Leszno).

Użytki rolne zajmują 8 162 ha, tj. 60,8% powierzchni gminy. W większości występują tu gleby średnie i słabe kl. IV VI. Podobnie jak w innych rejonach powiatu leszczyńskiego w gminie Święciechowa dominuje rolnictwo. Rolnicy z powodzeniem uprawiają zboże paszowe i hodują trzodę chlewną. Lasy, grunty leśne i zadrzewienia zajmują 4 294 ha, tj. 31,9% powierzchni gminy. Położone na obszarach wysoczyzny i sandru leszczyńskiego należą do borów lub lasów mieszanych świeżych, zaś w dolinie Rowu Polskiego dominują lasy wilgotne i olsy. Przeważają drzewostany 40-letnie i starsze.

Gminę cechuje ukształtowany przez długą historię rolniczy krajobraz. Pierwsze pasterskie osady rolnicze pochodzą z 2000 lat p.n.e. W gminie udokumentowano znaczą ilość stanowisk archeologicznych, z których dziewięć wpisano do rejestru dóbr kultury objętych strefą ścisłej ochrony archeologicznej. Są to cztery stanowiska w Gołanicach, po dwa w Długich Starych i Trzebinach oraz jedno w Lasocicach. Gmina Święciechowa ma stabilny, ukształtowany przez wieki i nie zaburzony układ osadniczy z centrum w Święciechowie. Świadczą o tym dwa nakładające się na siebie układy drogowe. Jeden starszy, ukierunkowany na Święciechowę, będącą węzłem dróg, wzdłuż których rozciągnięte są wsie: Przybyszewo, Lasocice, Długie Stare, Piotrowice, Gołanice, Krzycko Małe, Strzyżewice. Drugi układ, z Ośrodkiem w Lesznie, nakłada się na pierwszy. Właśnie tylko jedna wieś w gminie jest skierowana ku Lesznu. Są to Długie Nowe, położone wzdłuż historycznego szlaku z Głogowa. Koncentryczny układ dróg wokół Leszna obejmuje drogi Głogów, Wschowa, Leszno, Włoszakowice, Święciechowa, Leszno i Góra Śląska Leszno, przy czym odcinek drogi głogowskiej, począwszy od Długiego Nowego do Leszna, był wytyczony sztucznie w XIX wieku i przecina w poprzek Długie Stare, Lasocice i Strzyżewice. O pierwotności koncentrycznego układu ciążeń ku Święciechowie świadczy nawet usytuowanie siedliska Strzyżewice wzdłuż drogi gminnej ku Święciechowie, a nie ku Lesznu.

Władze gminy

zdjęcie autora

Wójt Gminy Święciechowa

Marek Lorych
2019.03.19
zdjęcie autora

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak
2019.03.19
zdjęcie autora

Sołectwo

Dane teleadresowe
2019.03.19

Partnerskie gminy

Großhabersdorf - Niemcy

Aixe-sur-Vienne - Francja

Malinska - Chorwacja

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon