Informacje podstawowe

Historia, dane, mapy

Od zachodu graniczy z gminą Wschowa w powiecie Wschowskim województwa lubuskiego, od północy z gminą Włoszakowice i Lipnem, od wschodu z miastem Lesznem i Gminą Rydzyna, a od południa z gminą Góra w powiecie górowskim w województwie dolnośląskim. Powierzchnia gminy wynosi 135 km2, co pozwala zaliczyć ją do gmin średniej wielkości. Według stanu na dzień 20 marca 2017 r. Gminę zamieszkuje 8 323 mieszkańców, z czego 3 115 mieszkańców liczy sama Święciechowa.


Teren gminy Święciechowa kształtują trzy malownicze krajobrazy: Równina Leszczyńska, strefa pagórków morenowych i Dolina Rowu Polskiego. Na jej obszarze znajdują się fragmenty kilku parków krajobrazowych: Utworzonego w roku 1991 Przemęckiego Parku Krajobrazowego, obejmującego część obszaru Gołanice z siedliskiem wsi graniczącego z gminą Włoszakowice, Utworzony w 1998 r. Obszar Chronionego Krajobrazu (obszar nr 1 Przemęcko - Wschowski i obszar leśny Włoszakowice obejmujący jezioro Krzyckie i część obszaru Gołanice z siedliskiem wsi  graniczy z gminą Włoszakowice), (obszar nr 2 kompleks leśny obejmujący część siedliska i rozłogu Święciechowy oraz obręb Krzycko Małe graniczy z gminami Lipno i Włoszakowice), (obszar nr 3 Krzywińsko Osiecki obejmujący część wsi Henrykowo na południe od drogi Leszno  Góra graniczy z gminami Góra, Rydzyna i Leszno).

Użytki rolne zajmują 8 162 ha, tj. 60,8% powierzchni gminy. W większości występują tu gleby średnie i słabe kl. IV VI. Podobnie jak w innych rejonach powiatu leszczyńskiego w gminie Święciechowa dominuje rolnictwo. Rolnicy z powodzeniem uprawiają zboże paszowe i hodują trzodę chlewną. Lasy, grunty leśne i zadrzewienia zajmują 4 294 ha, tj. 31,9% powierzchni gminy. Położone na obszarach wysoczyzny i sandru leszczyńskiego należą do borów lub lasów mieszanych świeżych, zaś w dolinie Rowu Polskiego dominują lasy wilgotne i olsy. Przeważają drzewostany 40-letnie i starsze.

Gminę cechuje ukształtowany przez długą historię rolniczy krajobraz. Pierwsze pasterskie osady rolnicze pochodzą z 2000 lat p.n.e. W gminie udokumentowano znaczą ilość stanowisk archeologicznych, z których dziewięć wpisano do rejestru dóbr kultury objętych strefą ścisłej ochrony archeologicznej. Są to cztery stanowiska w Gołanicach, po dwa w Długich Starych i Trzebinach oraz jedno w Lasocicach. Gmina Święciechowa ma stabilny, ukształtowany przez wieki i nie zaburzony układ osadniczy z centrum w Święciechowie. Świadczą o tym dwa nakładające się na siebie układy drogowe. Jeden starszy, ukierunkowany na Święciechowę, będącą węzłem dróg, wzdłuż których rozciągnięte są wsie: Przybyszewo, Lasocice, Długie Stare, Piotrowice, Gołanice, Krzycko Małe, Strzyżewice. Drugi układ, z Ośrodkiem w Lesznie, nakłada się na pierwszy. Właśnie tylko jedna wieś w gminie jest skierowana ku Lesznu. Są to Długie Nowe, położone wzdłuż historycznego szlaku z Głogowa. Koncentryczny układ dróg wokół Leszna obejmuje drogi Głogów, Wschowa, Leszno, Włoszakowice, Święciechowa, Leszno i Góra Śląska Leszno, przy czym odcinek drogi głogowskiej, począwszy od Długiego Nowego do Leszna, był wytyczony sztucznie w XIX wieku i przecina w poprzek Długie Stare, Lasocice i Strzyżewice. O pierwotności koncentrycznego układu ciążeń ku Święciechowie świadczy nawet usytuowanie siedliska Strzyżewice wzdłuż drogi gminnej ku Święciechowie, a nie ku Lesznu.

Położenie geograficzne

Gmina Święciechowa położona jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w granicach administracyjnych powiatu leszczyńskiego. Gmina oddalona od stolicy województwa o około 80 km, sąsiaduje z gminami Włoszakowice, Lipno i Rydzyna oraz miastem Leszno (województwo wielkopolskie), gminą Wschowa (województwo lubuskie) i gminą Góra (województwo dolnośląskie).

Gmina zajmuje powierzchnię 134,9 km2, czyli niespełna 17% obszaru powiatu i 0,45% powierzchni województwa.

Siedzibą władz samorządowych jest Święciechowa, która jest również ośrodkiem pełniącym funkcje kulturalną, oświatową, czy podstawowej opieki zdrowotnej.

Sieć osadniczą gminy tworzy 14 miejscowości, te zaś składają się na 12 sołectw: Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Henrykowo, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Piotrowice, Przybyszewo, Strzyżewice, Święciechowa i Trzebiny. Niespełna 60% powierzchni gminy to użytki rolne, prawie 35% składa się na grunty leśne i zadrzewione, zaś resztę stanowią pozostałe grunty i nieużytki. Teren gminy pokrywają fragmenty Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz trzy obszary chronionego krajobrazu.

Partnerskie gminy

Großhabersdorf - Niemcy

Aixe-sur-Vienne - Francja

Malinska - Chorwacja


Stopka