Logotyp gminy Święciechowa

Wykaz niezabudowanych działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych działek gruntowych, położonych w obrębie wsi Henrykowo i przeznaczeniu ich do sprzedaży w formie przetargu ustnegonieograniczonego.

Działki niezagospodarowane o kształcie regularnym. Działki posiadają bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Rejon lokalizacji działek uzbrojony jest w pełną sieć miejską.

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r z póź. zmianami kierunek rozwoju wyznaczony działkom to tereny rolne. Dla przedmiotowych działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych.

Działka nr 481/3 o pow. 0,0800 ha , księga wieczysta PO1L/00035790/8

cena wywoławcza netto- 115.584,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

Działka nr 481/4 o pow. 0,0839 ha , księga wieczysta PO1L/00035790/8

cena wywoławcza netto- 121.130,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

Nieruchomości w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe .W dziale IV jest wolna od obciążeń.

Terminy płatności

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Należność za zakupiona działkę należy uiścić jednorazowo w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

UWAGA: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1 i 2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 13.06.2022r.


Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
Mapa (wydrukSzczegolow-37.pdf)pdf46.09 MiB2022.05.04 13:56Magdalena Jaraczewska

Stopka