Logotyp gminy Święciechowa

Umowa na dofinansowanie termomodernizacji szkoły w Święciechowie podpisana

W środę 22 marca 2017 r. Wójt Gminy Święciechowa – Marek Lorych, przy kontrasygnacie Skarbnika – Łukasza Ślagi, podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś 3 „Energia”,
Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Całkowita wartość projektu to ponad 3 mln zł, dofinansowanie na realizację zadania ponad 1,5 mln zł.

Zakres zadania obejmuje głównie docieplenie przegród zewnętrznych (ściany, dachy) budynku szkolnego ze zmianą kolorystyki elewacji wraz dodatkowymi pracami remontowymi takimi jak częściowa przebudowa i wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi), remont instalacji ogrzewczej i ciepłej wody użytkowej, remont instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej w której zlokalizowane zostaną kotły zasilające zespół budynków w energię cieplną dla c.o. i c.w.u. W Zespole Szkół planuje się montaż paneli fotowoltaicznych.

Realizacja projektu rozpocznie się w tym roku, natomiast zakończenie planuje się w drugim półroczu 2018 r.


Stopka