Grafika dotycząca przetargu 

Przetarg - działka w Henrykowie

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej położonej w obrębie wsi Henrykowo.

Działka niezagospodarowana o kształcie regularnym,. Posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Rejon lokalizacji działki uzbrojony jest w pełną sieć miejską.

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r z póź. zmianami kierunek rozwoju wyznaczony działkom to tereny rolne. Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych.

Działka nr 481/4 o pow. 0,0839 ha , księga wieczysta PO1L/00035790/8

cena wywoławcza netto- 121.130,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

Nieruchomości w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe .W dziale IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 19 lipca 2022r. Drugi przetarg odbędzie się dnia
14 października 2022r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 11 października 2022r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.


Stopka