Logotyp gminy Święciechowa

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Oferta na realizację zadania publicznego pt. : „Od kultury do aktywności – warsztaty szycia i dziewiarstwa w gminie Święciechowa”,

W dniu 11 maja 2022r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie ZMW z siedzibą ul. Leśna 2, 64-100 Przybyszewo na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

do dnia 19 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
Oferta ZMW (oferta-ZMW.PDF)pdf1.90 MiB2022.05.12 12:01Sandra Sztor

Stopka