Logotyp gminy Święciechowa

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta na realizację zadania publicznego pt. : „ Poczujmy RAZEM świąteczną atmosferę - kreatywne Święta w Gołanicach''

W dniu 16 listopada 2023r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,Aktywni dla Gołanic'' z siedzibą 64-117 Gołanice ul. Parkowa 30 na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:


– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

do dnia 24 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta


Stopka