Oferta na realizację zadania publicznego pt. : „Marsz Pokoleniowy”


W dniu 12 września 2022r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą 64-115 Święciechowa, ul. Rynek 4 na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl.
zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:


– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

– listownie na adres: Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

do dnia 20 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
Oferta PZE Ri I (oferta-PZERiI.pdf)pdf1.38 MiB2022.09.13 12:22Magdalena Jaraczewska
Logotyp gminy Święciechowa

Stopka