Logotyp gminy Święciechowa

LXV Sesja Rady Gminy Święciechowa

28 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LXV SESJA RADY GMINY

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,

b) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023,

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,

d) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa na lata 2024 – 2026,

f) w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,

h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

i) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

j) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Trzebiny z przeznaczeniem pod drogę,

k) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,

l) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Święciechowa,

m) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święciechowa.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.


Stopka