Logotyp gminy Święciechowa

LXII Sesja Rady Gminy Święciechowa

21 września 2023 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LXII SESJA RADY GMINY

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023,

3) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

4)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu,

5)  w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Piotrowice z przeznaczeniem pod drogę,

6)  w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,

7)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na rok 2023,

8)  w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Święciechowa a Gminą Śmigiel o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.


Stopka