Logotyp gminy Święciechowa

LVIII Sesja Rady Gminy Święciechowa


25 maja 2023 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LVIII SESJA RADY GMINY

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Święciechowa z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku.
 5. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023,
 • w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w obrębie Święciechowa,
 • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2023,
 • zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/247/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz na zmianę sposobu ogrzewania,
 • w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,
 • w sprawie przekazania Wójtowi do załatwienia skargi na dyrektora szkoły podstawowej.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.Stopka