Logotyp gminy Święciechowa

Informacja dla mieszkańców Niechłodu, Piotrowic oraz Trzebin w związku z oddaniem do użytku sieć kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo !

W związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Piotrowicach i Trzebinach, Urząd Gminy w Święciechowie zawiadamia, że należy przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze powinno prowadzić bezpośrednio z budynku do studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości. Do sieci kanalizacyjnej nie należy odprowadzać wód opadowych. Prawidłowość przyłączenia do sieci może zostać skontrolowana przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne.

Przyłączenie należy zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie przy ul; Lipowej 76A, w Biurze Obsługi Klienta, celem podpisania umowy na odbiór ścieków. Do podpisania umowy niezbędne będą następujące dokumenty: potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością (np.: akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), dowód osobisty oraz informacja o stanie wodomierza .


Stopka