Napis: Oferta pracy 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Kraina Radości” w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: psycholog w wymiarze 1 etatu od 1 września 2022 roku.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.0.1762), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1289).

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko psychologa ;

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,

 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;

 • kreatywność i zaangażowanie;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • efektywna organizacja pracy;

 • wysoka kultura osobista;

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: przedszkoleswieciechowa@wp.pl z dopiskiem w tytule: „Nabór na stanowisko: psycholog” w terminie do 19 sierpnia 2022 r. dogodz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola- przedszkoleswieciechowa.pl, w BIP Przedszkola Samorządowego „Kraina Radości” w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 26.08.2022 r. do godz.15.00


Stopka