Logotyp gminy Święciechowa

2022.06.23 - XLV Sesja Rady Gminy

 

23 czerwca 2022 r. o godz. 13.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:

  a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,

  b) debata nad przedstawionym raportem.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.

  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

  a) przedstawienie sprawozdania,

  b) przedstawienie uchwały Nr SO-10/0954/260/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

  c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021,

  d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021,

   • opinie komisji Rady Gminy.

   e) Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

   • przedstawienie sprawozdania,
   • opinie komisji Rady Gminy.

   f) Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5.

   g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2021.

   h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2021 rok.

    6. Pozostałe projekty uchwał:

    1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2021,
    2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2030,
    3. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
    4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Henrykowo w rejonie drogi ekspresowej S5, gmina Święciechowa,
    5. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w obrębie Piotrowice,
    6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa, w roku szkolnym 2022/2023,
    7. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Święciechowa a Gminą Wijewo i Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół,
    8. w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,
    9. w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogi,
    10. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przesyłu,
    11. zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie statutów sołectw Gminy Święciechowa,
    12. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa.

    7. Wolne głosy i wnioski.

    8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

    9. Zakończenie.    Stopka