Logotyp gminy Święciechowa

2022.05.19 - XLIV Sesja Rady Gminy

19 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa odbędzie się

XLIV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2021.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Święciechowa z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku.

5. Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021.

6. Projekty uchwał:

1) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,

3) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

4) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Długie Stare z przeznaczeniem pod drogi.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.


Stopka