W Załatw sprawę zamieszczane są dokumenty, kontakty i informacje potrzebne do załatwienia danej sprawy lub usługi

Rozwiń / Zwiń

Lista spraw

Budownictwo

Opublikowano w dniu 2017.03.21 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Budownictwo

Pytania i odpowiedzi - Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

""

2017

Opublikowano w dniu 2018.02.15 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Inne

Lp.

Treść petycji

Sposób rozstrzygnięcia

1

Publikacja treści wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Pozytywny

2

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017.

Negatywny

3

Zamieszczenie na stronie internetowej Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do odnośnego serwisu

Pozytywny

4

Publikacja na stronie internetowej Gminy baneru dotyczącego Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

Pozytywny

5

Protest przeciwko planowanej inwestycji na terenie miejscowości Przybyszewo polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Przybyszewo"

Negatywny

6

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Święciechowa przy ul. Lasocickiej

Pozytywny

7

Kompleksowy remont ulicy Krótkiej w Przybyszewie

Pozytywny

8

Przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Negatywny

9

Przekazanie wniosku do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

Pozytywny

10

Publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy programu do nauki matematyki

Negatywny

11

Przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Negatywny

12

Przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych.

Pozytywny

""

2018

Opublikowano w dniu 2019.09.12 przez Sandra Sztor - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Inne

Lp.   Treść petycji                                                    Sposób rozstrzygnięcia

1.      Przekazanie petycji do dyrektorów szkół                     pozytywny
         podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki

         i rozwiązywania problemów alkoholowych,

         kierownika wydziału oświaty.

2.     Remont drogi z m. Niechłód do m. Wincentowo           przekazano                                                                                           wg. właściwości

3.    Zwiększenie liczby godzin otwarcia                               pozytywny
       kompleksu sportowego Orlik w Święciechowie 

4.    Oszacowanie podmiotów gospodarczych które               negatywny
        nie korzystają z przyłączy gazowych oraz
        planowane lub rozpoczęte inwestycje w zakresie
        budowy nowych zakładów przemysłowych.

5.    Montaż oświetlenia ulicznego w Przybyszewie                pozytywny
       na ul. Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie. 

6.   Realizacja projektu drogi ul. Kolejowej w Lasocicach.     pozytywny  

7.   Przekazanie petycji do wszystkich podległych szkół         pozytywny
      podstawowych ( również tzw. Zespołów Szkół ).

8.   Wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania            negatywny
      Energii.   

9.   Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niechłód.                 negatywny   

10. Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur           pozytywny
      związanych z pełnym używaniem środków komunikacji                            
      elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień
      publicznych.

       

2019

Opublikowano w dniu 2020.02.14 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa

1

Podjęcie działań mających na celu odprowadzenie wody z drogi powiatowej z Niechłodu do Wincentowa

Przekazano wg. właściwości

2

Przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownika wydziału oświaty

Pozytywny

3

Dot. umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z liniem do serwisu www. Mikroporady.pl

Pozytywny

4

Przycięcie żywopłotu przy ul. Rolnej w Długiem Starem

Pozytywny

5

Zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze telekomunikacyjnym.

Pozytywny

6

Opublikowanie nr telefonów telefonów służbowych na BIP

Negatywny

7

Opublikowanie na stronie BIP wniosku o udzielenie informacji publicznej

Pozostawiono bez rozpatrzenia

8

Analiza płatności bezgotówkowych

Pozytywny

9

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przekazano wg. właściwości

10

Analiza płatności bezgotówkowych

Pozytywny

11

Budowa oświetlenia drogowego ul. Zachodniej w Długiem Starem

Pozytywny

2020

Opublikowano w dniu 2020.02.14 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa

Treść petycji

Sposób rozstrzygnięcia

Utworzenie nowego przystanku autobusowego

pozytywne

Utworzenie przystanków autobusowych u zbiegu ulic: Wolności, Ułańskiej i Szkolnej w Święciechowie

negatywne

przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

pozostawiono bez rozpatrzenia

przyporządkowanie załącznika petycji do jednolitego rzeczowego wykazu akt

pozytywne

apel o odstąpieniu od przygotowań do wyborów

petycja bezprzedmiotowa

zdalne mierzenie temperatury interesantów Urzędu Gminy

negatywne

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji.

pozytywny

Publikacja na stronie BIP wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią

pozytywny

przyjęcie uchwały w sprawie niedyskryminowania z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych oraz żądania od Rządu RP uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

negatywne

przyjęcie uchwały w sprawie niedyskryminowania z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych oraz żądania od Rządu RP uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

negatywne

udostępnienia dojazdu z drogi gminnej do działek położonych w Lasocicach

pozytywne

Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Urząd | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa

tel. 65 533 35 10 fax  65 529 95 48

email: urzadgminy@swieciechowa.pl

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00

Święciechowa ul. Ułańska 4

Święciechowa ul. Rynek 14

Pracownicy Urzędu | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Święciechowa ul. Ułańska 4

 

 • Ds. Inwestycji  - Włodzimierz Turek - inwestycje@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 528
  • organizacja oraz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją przekazaniem do użytkowania inwestycji gminnych,
  • przedkładanie Wójtowi Gminy stosownych wniosków, propozycji i informacji oraz sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
  • opracowywanie planów i programów inwestycyjnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej, a także nadzór nad ich terminową realizacją.

 

 • Ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych - Agata Mrozińska - ksiegowosc@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 527
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla budżetu gminy ,
  • przygotowanie i sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych ,
  • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

 • Ds. gospodarki gruntami - Aldona Frąckowiak - gosp.gruntami@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 522
  • prowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem gminnym ,
  • prowadzenie spraw z zakresu administrowania gruntami ,
  • prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gminy ,
  • prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu i wywłaszczenia ,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli zarządzania gruntami ,
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntu ,
  • prowadzenie spraw z zakresu bazy ewidencji gruntów.

 

 • Ds. księgowości podatkowej - Dorota Gnacińska -  podatki@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 529
  • prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych ,
  • rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat ,
  • windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych.

 

 • Ds. techniczno - kancelaryjnych - Joanna Nowak - urzadgminy@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 510
  • koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu, obsługi kserokopiarki i centrali telefonicznej,
  • prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz przyjmowanie zeznań świadków,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 • Główny Księgowy Urzędu Gminy - Anna Kaczmarek - riozus@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 515
  • wykonywanie czynności Głównego Księgowego Urzędu wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych ,
  • realizacja spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników ,
  • sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych ,
  • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie,
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników prowadzących księgowość budżetową oraz podatkową Urzędu ,
  • ostatecznie rozliczanie przekazywanych dotacji

 

 • Ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Ewa Zawadzka - wymiar@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 525
  • dokonywanie wymiaru i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego ,
  • prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw ,
  • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi ,
  • prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia podatków oraz w sprawie ulg inwestycyjnych.


  Ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Monika Matecka -monika.matecka@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 526
 • dokonywanie wymiaru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty miejscowej,  - prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw,
 • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi oraz zestawieniem zmian dla podatku od środków transportu,
 • prowadzenie spraw w związanych z ulgami inwestycyjnymi, z ulgami z tytułu nabycia gruntów oraz spraw związanych ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości,
 • wystawianie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn,
 • udzielanie informacji bądź wydawanie zaświadczeń w sprawach figurowania w ewidencji podatkowej, ubezpieczenia społecznego rolników, itp.
 • Ds. ochrony środowiska - Iwona Harbuz Kudak - ochronasrodowiska@swieciechowa.pl -  Tel. 65 5333 516
  • prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska ,
  • prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i zadrzewieniami ,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami ,
  • realizacja zadań zawartych w ustawie o porządku i czystości w gminach ,
  • realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

 

 • Ds.księgowości budżetowej i podatku  Joanna Wojtkowiak - ksieg.budzetowa@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 514
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie planu kont Urzędu Gminy,
  • prowadzenie spraw dotyczących podatku od towarów i usług ,
  • prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z zakresu wydatków strukturalnych Gminy.

 

 • Ds. rolnictwa, oświaty i geodezji - Joanna Ratajczak - oswiata@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 521
  • prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej ,
  • załatwianie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń gruntów ,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe ,
  • współpraca z Zespołami Szkół i Przedszkolem Samorządowym.

 

 • Ds. funduszy strukturalnych - Karolina Samelczak - fundusze@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 520
  • przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych – krajowych ,
  • prowadzenie spraw w zakresie prawa zamówień publicznych ,
  • zbieranie materiałów dotyczących charakterystyki gminy i wykorzystanie ich w promocji.
 • Ds. zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej - planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 518
  • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego ,
  • załatwianie spraw związanych z wydawaniem wskazań i decyzji lokalizacyjnych ,
  • prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów i nadawanie numerów porządkowych ,
  • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

 

 • Ds. obsługi bankowej - Aneta Sadowska - obslugabankowa@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 514
  •  prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Gminy, w tym dokonywanie
   przelewów i rozliczeń w zakresie robót, dostaw i usług z dostawcami i wykonawcami,
  • prowadzenie kasy fiskalnej urzędu,
  • zakup, wydawanie oraz prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
  • ewidencjonowanie depozytów,
  • prowadzenie systemu monitorowania pomocy publicznej,
  •  prowadzenie windykacji należności gminy z tytułu: czynszu, opłat za wieczyste użytkowanie, planistycznych, adiacenckich,
  •  stosowanie umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty wierzytelności niepodatkowych gminy,
  • wstępna kontrola rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
  • wystawianie faktur sprzedaży.

 

 • Ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej - Włodzimierz Urban - drogi@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 517
  • prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych oraz właściwym oznakowaniem ,
  • prowadzenie zagadnień w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (realizacja remontów budynków komunalnych) ,
  • prowadzenie spraw w zakresie gazownictwa, komunikacji i telefonizacji.

 Ds. gospodarki niskoemisyjnej - Aurelia Prałat gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl - Tel 65 5337231

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjną w szczególności realizacja i nadzorowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,  
 • prowadzenie spraw związanych z budową, konserwacją i naprawą oświetlenia dróg i placów, w tym prowadzenie postępowań przetargowych i realizacja inwestycji, 
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych związanych z: - bieżącym utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, - utrzymaniem i remontami budynków komunalnych i sal wiejskich, - zakupem i remontami wiat przystankowych,
 • prowadzenie spraw związanych z właściwym oznakowaniem dróg, w tym projekty organizacji ruchu, książki dróg.
 • prowadzenie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie książek obiektów, przeglądów i audytów.
 • organizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy.

Święciechowa ul. Rynek 14a

 

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   - Weronika Bartkowiak - oc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 524
  • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych ,
  • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną p.poż. ,
  • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju ,
  • prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej ,
  • prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
  • wykonywanie prac związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony .

 

 • Kierownik USC - Magdalena Borowiak - usc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 523
  • realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego ,
  • wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość ,
  • prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych ,
  • prowadzenie spraw w zakresie organizowania zabaw publicznych ,
  • prowadzenie ewidencji ludności ,
  • prowadzenie rejestru stałego wyborców.

 

 • Ds. obsługi rady gminy i komisji - Magdalena Jaraczewska - Wieczorek - bipsw@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 519
  • prowadzenie spraw związanych z działalności Rady Gminy i Komisji ,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych – sołectw i udzielenie im pomocy w realizacji zadań ,
  • prowadzenie spraw związanych z współpracą z zagranicą ,
  • koordynowanie spraw dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Kierownictwo Urzędu | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

 • Wójt Gminy  - Marek Lorych - urzadgminy@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 510
  • określenie sposobu wykonywania uchwał
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy
  • reprezentowanie gminy
  • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu
  • występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  • podejmowanie czynności warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynację działań poszczególnych stanowisk pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
  • podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady

Wójt może upoważnić swojego Zastępcę i Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

 

 • Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy - Patryk Tomczak - sekretarzgminy@swieciechowa.pl - tel. 655 333 512
  • Wykonywanie wszelkich spraw przypisanych kompetencji Wójta wynikających z ustaw jak również z przepisów wykonawczych, w tym do:
   • wydawania decyzji administracyjnych,
   • wydawania zaświadczeń,
   • reprezentowania gminy przed Sądami Powszechnymi i innymi organami,
   • podpisywania umów oraz do zaciągania zobowiązań,
   • wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia, zatwierdzania rachunków i faktur, dysponowania pieniężnymi środkami gminy, samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, przy zachowaniu wymogów w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
  • Wykonywanie zadań Sekretarza Gminy, a w szczególności:
   • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
   • realizowanie polityki kadrowej urzędu,
   • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
   • prowadzenie okresowych ocen pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych,
   • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy,
   • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
   • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
   • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
   • koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
   • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
   • nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
   • nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
   • nadzór nad procesem informatyzacji urzędu.
  • Sporządzanie strategii rozwoju gminy.
  • Realizacja i koordynacja kontroli zarządczej urzędu.
  • Sporządzanie testamentów.
  • Przewodniczenie komisji inwentaryzacyjnej.
  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 • Skarbnik Gminy - Łukasz Ślaga - skarbnik@swieciechowa.pl - 655 333 513
  • opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu zmian tej prognozy
  • opracowanie projektu budżetu gminy oraz projektu zmian budżetu
  • dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących budżetu
  • sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
  • kontrasygnowanie umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych
  • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Organu
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy
  • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Organu
  • rozliczanie dochodów z Urzędami Skarbowymi
  • rozliczanie otrzymywanych dotacji

Jednostki | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych

 

 •  Monika Poprawa - Dorabiała -Kierownik Klubu Seniora w Święciechowie, Email: Kontakt @ KlubSeniora.Swieciechowa.pl Telefon: 797 767 006

Radni Gminy Święciechowa | Kontakt

Opublikowano w dniu 2019.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Ewelina Konieczna

Maria Jolanta Kin

Radna Rady Gminy

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Budżetu i Finansów

        

                           Edyta Borowczak

              Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

                        Mikołaj Kostaniak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej


Longina Raburska

Longina Raburska

Radna Rady Gminy

Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji


                       Dominika Dudzisz

                                         Radna Rady Gminy

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji


Jerzy Machowiak

Jerzy Machowiak

Przewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów


Jerzy Kołodziej

Jerzy Kołodziej

Radny Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej


                         Tomasz Gorwa                          

Radny Rady Gminy

członek Komisji Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

           
                                     

                        Marcin Tajchert
                     Radny Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Ewelina Konieczna

Dawid Nowaczyk

Radny Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej


Ewelina Konieczna

Dariusz Matuszewski

Radny Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

Anna Wasilewska

Anna Wasilewska

Radna Rady Gminy

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej


Ewelina Konieczna

Krzysztof Kołacki

Radny Rady Gminy

członek Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Ewelina Konieczna

Anna Urbańska

Radna Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej


                         Lucyna Marciniak                     

Radna Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

Młodzieżowa Rada Gminy w Święciechowie | Skład

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Wiktoria Olejniczak

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy

Przybyszewo


Julia Kapała

Zastępca Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy

ŚwięciechowaWiktoria Kędziora

Sekretarz

Święciechowa


Sample image

Maksymilian Tulewicz

Święciechowa


Bianka Frąckowiak

członek Komisji Rewizyjnej

Lasocice

Mikołaj Chorążak

członek Komisji Rewizyjnej

Święciechowa


Oliwia Lipowa

Święciechowa
Sławomir Marciniak

NiechłódKlaudia Przybylska


Długie Nowe

Sample image

Konrad Żukowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lasocice

Zofia Sztor

Długie Stare

Piotr Tyrała

Długie Stare
Sołtysi Gminy Święciechowa | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Jan Nowacki

Jan Nowacki

Długie Nowe 15, 64-100 Leszno

tel. 603-968-987

Józef Buszewicz

Józef Buszewicz

64-115 Święciechowa, ul. Lipowa 40

tel. 725-029-339

Dorota Wróbel

Dorota Wróbel

64-100 Leszno, Trzebiny 35

tel. 601-170-496

 

Rafał Jóźwiak

Rafał Jóźwiak

64-115 Święciechowa, Niechłód 12a

tel. 722-131-819


  Hieronim Warliński

64-115 Święciechowa, Piotrowice 21a
tel. 503 158 068


 Jacek Sentfleben

64-100 Leszno, Henrykowo 7c/17
tel. 667 890 904


 Eugeniusz Bartosiewicz

64-117 Krzycko Małe,
tel. 504 201 936 


 Marek Wójcik

64-100 Leszno, Przybyszewo, ul. Wiejska 63
tel. 609 303 044


 Anna Urbańska

64-100 Leszno , Długie Stare, ul. Wiosenna 72a


Krzysztof Kołacki

64-100 Leszno, Strzyżewice, ul. Lotnicza 39


Kornela Sztor

Kornela Sztor

64-100 Krzycko Małe, Gołanice, ul. Spacerowa 9

tel. 509-918-162

Wiesława Małycha

Wiesława Małycha

64-100 Leszno, Lasocice
e-mail: wiesia-malycha@wp.pl

tel. 533-901-339

""

Indywidualne doradztwo organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu 2017.06.29 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Szkolenia

Czy chcecie Państwo zasięgnąć bezpłatnej fachowej porady doradcy, w ważnej dla Państwa sprawie dotyczącej działalności Państwa organizacji pozarządowej?

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Święciechowa do skorzystania z indywidualnego spotkania z doradcą – ekspertem ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Dyżur doradcy zaplanowano na 10 lipca 2017 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie (ul. Strzelecka 6).

Organizacje zainteresowane doradztwem prosimy o zgłoszenie się pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub za pośrednictwem adresu e-mail mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl w celu umówienia na dogodną godzinę.

 

Dzięki finansowaniu ze środków Gminy Święciechowa w ramach oferty „Wsparcie Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Święciechowa” udział w doradztwie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Obsługa osób niepełnosprawnych

Opublikowano w dniu 2017.07.10 przez Magdalena Jaraczewska - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Za cel wyznaczyliśmy stworzenie urzędu, w którym osoby niepełnosprawne będą traktowane w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Każdy pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownik w biurze nr 1 (parter budynku przy ul. Ułańskiej) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej.


  Niepełnosprawnym ruchowo umożliwiono korzystanie z telefonu znajdującego się w poufnym pomieszczeniu, gdzie osoba taka może samodzielnie, znając numer wewnętrzny telefonu, poprosić właściwego pracownika o pomoc w załatwieniu sprawy.Poniżej dostępne środki wspierające komunikowanie się osób uprawnionych:

 •     telefon: +48 65 5333 510
 •     faks: +48 65 529 95 48
 •     e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
 •     elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie ePUAP jest bezpłatne)

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi') - klienci Urzędu Gminy w Święciechowie, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z Urzędem podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście od ul. Kościelnej),
 • wydzielone miejsca parkingowe (przy ul. Rynek),
 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne znajdująca się na parterze budynku urzędu,
 • pomieszczenie do poufnego załatwiania spraw,
 • szeroki ciąg komunikacyjny na parterze budynku pozwalający na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Urząd systematycznie dąży do doskonalenia obsługi osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie szkoleń, na których przekazywane są wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi ww. osób.

Pobierz Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Pobierz Konwencję ONZ - tekst łatwy

Pobierz Konwencję ONZ dla dzieci

Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przetłumaczony na Polski Język Migowy.

 

""

Ocena zadowolenia Klienta z usług Urzędu Gminy w Święciechowie

Pola oznaczone * są wymagane


Święciechowa

( Rynek z początku 2000r. )

"ankieta"

Wysoka jakość

Szanowni Państwo

Zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi Klienta w Urzędzie.

Wyniki ankiety pomogą nam udoskonalić pracę urzędu i poznać Państwa oczekiwania odnośnie obsługi Klienta.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon