Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa

W Załatw sprawę zamieszczane są dokumenty, kontakty i informacje potrzebne do załatwienia danej sprawy lub usługi

Rozwiń / Zwiń

Lista spraw

Budownictwo

Opublikowano w dniu 2017.03.21 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Budownictwo

Pytania i odpowiedzi - Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

""

2017

Opublikowano w dniu 2018.02.15 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Inne

Lp.

Treść petycji

Sposób rozstrzygnięcia

1

Publikacja treści wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Pozytywny

2

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017.

Negatywny

3

Zamieszczenie na stronie internetowej Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do odnośnego serwisu

Pozytywny

4

Publikacja na stronie internetowej Gminy baneru dotyczącego Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

Pozytywny

5

Protest przeciwko planowanej inwestycji na terenie miejscowości Przybyszewo polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Przybyszewo"

Negatywny

6

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Święciechowa przy ul. Lasocickiej

Pozytywny

7

Kompleksowy remont ulicy Krótkiej w Przybyszewie

Pozytywny

8

Przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Negatywny

9

Przekazanie wniosku do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

Pozytywny

10

Publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy programu do nauki matematyki

Negatywny

11

Przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Negatywny

12

Przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych.

Pozytywny

Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Urząd | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa

tel. 65 533 35 10 fax  65 529 95 48

email: urzadgminy@swieciechowa.pl

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00

Święciechowa ul. Ułańska 4

Święciechowa ul. Rynek 14

Pracownicy Urzędu | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Święciechowa ul. Ułańska 4

 

 • Ds. Inwestycji  - Włodzimierz Turek - inwestycje@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 528
  • organizacja oraz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją przekazaniem do użytkowania inwestycji gminnych,
  • przedkładanie Wójtowi Gminy stosownych wniosków, propozycji i informacji oraz sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
  • opracowywanie planów i programów inwestycyjnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej, a także nadzór nad ich terminową realizacją.

 

 • Ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych - Agata Mrozińska - ksiegowosc@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 514
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla budżetu gminy ,
  • przygotowanie i sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych ,
  • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

 • Ds. gospodarki gruntami - Aldona Frąckowiak - gosp.gruntami@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 522
  • prowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem gminnym ,
  • prowadzenie spraw z zakresu administrowania gruntami ,
  • prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gminy ,
  • prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu i wywłaszczenia ,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli zarządzania gruntami ,
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntu ,
  • prowadzenie spraw z zakresu bazy ewidencji gruntów.

 

 • Ds. księgowości podatkowej - Dorota Gnacińska -  podatki@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 526
  • prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych ,
  • rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat ,
  • windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych.

 

 • Ds. techniczno - kancelaryjnych - Joanna Nowak - urzadgminy@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 510
  • koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu, obsługi kserokopiarki i centrali telefonicznej,
  • prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz przyjmowanie zeznań świadków,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 • Główny Księgowy Urzędu Gminy - Ewa Bagińska - riozus@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 515
  • wykonywanie czynności Głównego Księgowego Urzędu wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych ,
  • realizacja spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników ,
  • sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych ,
  • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie,
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników prowadzących księgowość budżetową oraz podatkową Urzędu ,
  • ostatecznie rozliczanie przekazywanych dotacji

 

 • Ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Ewa Zawadzka - wymiar@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 525
  • dokonywanie wymiaru i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego ,
  • prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw ,
  • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi ,
  • prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia podatków oraz w sprawie ulg inwestycyjnych.

 

 • Ds. ochrony środowiska - Iwona Harbuz Kudak - ochronasrodowiska@swieciechowa.pl -  Tel. 65 5333 516
  • prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska ,
  • prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i zadrzewieniami ,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami ,
  • realizacja zadań zawartych w ustawie o porządku i czystości w gminach ,
  • realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

 

 • Ds.księgowości budżetowej i podatku  Joanna Wojtkowiak - ksieg.budzetowa@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 514
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie planu kont Urzędu Gminy,
  • prowadzenie spraw dotyczących podatku od towarów i usług ,
  • prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z zakresu wydatków strukturalnych Gminy.

 

 • Ds. rolnictwa, oświaty i geodezji - Joanna Ratajczak - oswiata@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 521
  • prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej ,
  • załatwianie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń gruntów ,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe ,
  • współpraca z Zespołami Szkół i Przedszkolem Samorządowym.

 

 • Ds. funduszy strukturalnych - Karolina Samelczak - fundusze@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 520
  • przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych – krajowych ,
  • prowadzenie spraw w zakresie prawa zamówień publicznych ,
  • zbieranie materiałów dotyczących charakterystyki gminy i wykorzystanie ich w promocji.

 

 • Ds. zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej - planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 518
  • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego ,
  • załatwianie spraw związanych z wydawaniem wskazań i decyzji lokalizacyjnych ,
  • prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów i nadawanie numerów porządkowych ,
  • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

 

 • Ds. obsługi bankowej - Weronika Bartkowiak - obslugabankowa@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 527
  • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych ,
  • prowadzenie obsługi bankowej ,
  • prowadzenie kasy fiskalnej Urzędu ,
  • windykacja należności gminy z tytułu czynszu, opłat za wieczyste użytkowanie, planistycznych, adiacenckich ,
  • prowadzenie systemu monitorowania pomocy publicznej.

 

 • Ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej - Włodzimierz Urban - drogi@swieciechowa.pl - Tel 65 5333 517
  • prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych oraz właściwym oznakowaniem ,
  • prowadzenie zagadnień w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (realizacja remontów budynków komunalnych) ,
  • prowadzenie spraw w zakresie gazownictwa, komunikacji i telefonizacji.

 

Święciechowa ul. Rynek 14a

 

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Danuta Rolla - oc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 524
  • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych ,
  • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną p.poż. ,
  • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju ,
  • prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej ,
  • prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
  • wykonywanie prac związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony .

 

 • Kierownik USC - Magdalena Borowiak - usc@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 523
  • realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego ,
  • wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość ,
  • prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych ,
  • prowadzenie spraw w zakresie organizowania zabaw publicznych ,
  • prowadzenie ewidencji ludności ,
  • prowadzenie rejestru stałego wyborców.

 

 • Ds. obsługi rady gminy i komisji - Magdalena Jaraczewska - Wieczorek - bipsw@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 519
  • prowadzenie spraw związanych z działalności Rady Gminy i Komisji ,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych – sołectw i udzielenie im pomocy w realizacji zadań ,
  • prowadzenie spraw związanych z współpracą z zagranicą ,
  • koordynowanie spraw dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Kierownictwo Urzędu | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

 • Wójt Gminy  - Marek Lorych - urzadgminy@swieciechowa.pl - tel. 65 5 333 510
  • określenie sposobu wykonywania uchwał
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy
  • reprezentowanie gminy
  • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu
  • występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  • podejmowanie czynności warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynację działań poszczególnych stanowisk pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
  • podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady

Wójt może upoważnić swojego Zastępcę i Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

 

 • Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy - Patryk Tomczak - sekretarzgminy@swieciechowa.pl - tel. 655 333 512
  • Wykonywanie wszelkich spraw przypisanych kompetencji Wójta wynikających z ustaw jak również z przepisów wykonawczych, w tym do:
   • wydawania decyzji administracyjnych,
   • wydawania zaświadczeń,
   • reprezentowania gminy przed Sądami Powszechnymi i innymi organami,
   • podpisywania umów oraz do zaciągania zobowiązań,
   • wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia, zatwierdzania rachunków i faktur, dysponowania pieniężnymi środkami gminy, samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, przy zachowaniu wymogów w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
  • Wykonywanie zadań Sekretarza Gminy, a w szczególności:
   • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
   • realizowanie polityki kadrowej urzędu,
   • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
   • prowadzenie okresowych ocen pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych,
   • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy,
   • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
   • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
   • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
   • koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
   • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
   • nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
   • nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
   • nadzór nad procesem informatyzacji urzędu.
  • Sporządzanie strategii rozwoju gminy.
  • Realizacja i koordynacja kontroli zarządczej urzędu.
  • Sporządzanie testamentów.
  • Przewodniczenie komisji inwentaryzacyjnej.
  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 • Skarbnik Gminy - Łukasz Ślaga - skarbnik@swieciechowa.pl - 655 333 513
  • opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu zmian tej prognozy
  • opracowanie projektu budżetu gminy oraz projektu zmian budżetu
  • dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących budżetu
  • sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
  • kontrasygnowanie umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych
  • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Organu
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy
  • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Organu
  • rozliczanie dochodów z Urzędami Skarbowymi
  • rozliczanie otrzymywanych dotacji

Jednostki | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych

 

Radni Gminy Święciechowa | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Ewelina Konieczna

Ewelina Konieczna

Radny Rady Gminy

--

Zbigniew Zajdel

Zbigniew Zajdel

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Józef Buszewicz

Józef Buszewicz

Radny Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Rewizyjnej

Longina Raburska

Longina Raburska

Radna Rady Gminy

Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Budżetu i Finansów

Bogna Rusiecka - Kłodnicka

Bogna Rusiecka - Kłodnicka

Radna Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

Jerzy Machowiak

Jerzy Machowiak

Radny Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Kołodziej

Jerzy Kołodziej

Radny Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

Edward Kurpisz

Edward Kurpisz

Radny Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Mateusz Stachowski

Mateusz Stachowski

Radny Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jan Korytowski

Jan Korytowski

Radny Rady Gminy

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Stachowiak

Zbigniew Stachowiak

Radny Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

Anna Wasilewska

Anna Wasilewska

Radna Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Piotr Samolak

Piotr Samolak

Radny Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

Jan Dutka

Jan Dutka

Przewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

Elżbieta Miszczak

Elżbieta Miszczak

Radny Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

Młodzieżowa Rada Gminy w Święciechowie | Skład

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Sample image

Weronika Przybyła

Przewodniczca

Święciechowa

Sample image

Agata Łowicka -

Zastępca Przewodniczącej

Święciechowa

Sample image

Joachim Piwek

Sekretarz

Długie Stare

Sample image

Aleksandra Groblica

członek Komisji Rewizyjnej

Piotrowice

Sample image

Patryk Mroziński

członek Komisji Rewizyjnej

Święciechowa

Sample image

Emilia Żukowska

członek Komisji Rewizyjnej

Święciechowa

Sample image

Maksymilian Tulewicz

Święciechowa

Sample image

Stefania Bartkowiak

Gołanice

Sample image

Dominika Bożkiewicz

Długie Nowe

Sample image

Natalia Rychwalska

Strzyżewice

Sample image

Emilia Kostaniak

Przybyszewo

Sample image

Bianka Frąckowiak

Lasocice

Sample image

Konrad Żukowski

Lasocice

Sołtysi Gminy Święciechowa | Kontakt

Opublikowano w dniu 2017.03.18 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Jan Nowacki

Jan Nowacki

Długie Nowe 15, 64-100 Leszno

tel. 603-968-987

Józef Buszewicz

Józef Buszewicz

64-115 Święciechowa, ul. Lipowa 40

tel. 725-029-339

Dorota Wróbel

Dorota Wróbel

64-100 Leszno, Trzebiny 35

tel. 601-170-496

 

Rafał Jóźwiak

Rafał Jóźwiak

64-115 Święciechowa, Niechłód 12a

tel. 722-131-819

Adam Hudzik

Adam Hudzik

64-115 Święciechowa, Piotrowice 24

tel. 694-838-618

Lucyna Jurgawka

Lucyna Jurgawka

64-100 Leszno, Henrykowo 5

tel. 723-347-644

Ewa Rzątkowska

Ewa Rzątkowska

64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 106

tel. 511-671-137

Urszula Dolacińska

Urszula Dolacińska

64-100 Leszno, Przybyszewo, ul. Wiejska 40

tel. 780-219-040

Stanisław Urbański

Stanisław Urbański

64-100 Leszno , Długie Stare, ul. Wiosenna 51

tel. 667-934-966

Jan Markiewicz

Jan Markiewicz

64-100 Leszno, Lasocice, ul. Słoneczna 58

tel. 695-920-260

Kornela Sztor

Kornela Sztor

64-100 Krzycko Małe, Gołanice, ul. Spacerowa 9

tel. 509-918-162

Wiesława Małycha

Wiesława Małycha

64-100 Leszno, Strzyżewice, ul. Lotnicza 18
e-mail: wiesia-malycha@wp.pl

tel. 533-901-339

""

Indywidualne doradztwo organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu 2017.06.29 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Szkolenia

Czy chcecie Państwo zasięgnąć bezpłatnej fachowej porady doradcy, w ważnej dla Państwa sprawie dotyczącej działalności Państwa organizacji pozarządowej?

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Święciechowa do skorzystania z indywidualnego spotkania z doradcą – ekspertem ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Dyżur doradcy zaplanowano na 10 lipca 2017 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie (ul. Strzelecka 6).

Organizacje zainteresowane doradztwem prosimy o zgłoszenie się pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub za pośrednictwem adresu e-mail mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl w celu umówienia na dogodną godzinę.

 

Dzięki finansowaniu ze środków Gminy Święciechowa w ramach oferty „Wsparcie Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Święciechowa” udział w doradztwie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Udogodnienia dla osób z wadami słuchu

Opublikowano w dniu 2017.07.10 przez Magdalena Jaraczewska - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi') - klienci Urzędu Gminy w Święciechowie, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z Urzędem za pomocą:

e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

""

Ocena zadowolenia Klienta z usług Urzędu Gminy w Święciechowie

Pola oznaczone * są wymagane


Święciechowa

( Rynek z początku 2000r. )

"ankieta"

Wysoka jakość

Szanowni Państwo

Zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi Klienta w Urzędzie.

Wyniki ankiety pomogą nam udoskonalić pracę urzędu i poznać Państwa oczekiwania odnośnie obsługi Klienta.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon