""

XXX Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2021.03.25 przez Magdalena Jaraczewska - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: +Wideo #Sesja Rady

25 marca 2021 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa,ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XXX Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       

1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie za rok 2020.
4.     Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.
5.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2021 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
4)     w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
5)     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Przybyszewo, gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
6)     zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogi,
7)     w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę, 8)     w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Święciechowa,
9)     w sprawie nieuwzględnienia petycji.
6.     Wolne głosy i wnioski.
7.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
8.     Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon