""

Przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021r.

Opublikowano w dniu 2022.01.04 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Urząd Gminy w Święciechowie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2022 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2022r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

  1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

  2. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).

  3. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

Wzór oświadczenia umieszczono w załączniku do niniejszej informacji oraz dostępny jest do pobrania na www.swieciechowa.pl zakładka załatw sprawę działalność gospodarcza sprzedaż napojów alkoholowych, jak również w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a.

Oświadczenie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon