""

XXXVII Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2021.11.25 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

25 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, ul. Ułańska 34 odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
5)     w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Święciechowa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
6)     w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
7)     zmieniająca uchwałę nr XIII/110/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów,
8)     zmieniająca uchwałę nr XII/101/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych,
9)     w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa,
10)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,
11)     w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa na lata 2022-2026,
12)     w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
13)     w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Święciechowa,
14)     zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Święciechowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa,
15)     w sprawie zmiany statutu gminy Święciechowa.

4.     Wolne głosy i wnioski.
5.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon